Akumulace a využití dešťových vod

Popis opatření

Jedná se o sběr a zadržování dešťové (srážkové) vody dopadající na povrch, nejčastěji na střechu, ale i ostatní venkovní zpevněné plochy v akumulačních nádržích k jejich dalšímu využití jako užitkové vody. Srážkovou vodu je po úpravě (předčištění přitékající vody, případně úprava akumulované vody podle jejího zamýšleného užívání) možno využívat uvnitř budovy, např. na splachování WC, praní, do topného okruhu, k úklidu apod., nebo vně pro zalévání zahrad, plnění bazénů atd.

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

 • při realizaci opatření je potřeba vzít v úvahu tyto vlivy: sběrnou plochu, úhrn srážek v dané lokalitě, materiál povrchu odvodňované plochy, dimenzování a materiál potrubí, stupeň znečištění odvodňované plochy, riziko znečištění zařízení,
 • účelem dimenzování je posoudit, zda nátok srážkové vody pokryje její potřebu (potřebu nepitné vody) a stanovit tak užitný objem akumulační nádrže,
 • nádrže na dešťovou vodu lze umístit uvnitř (např. sklepy, garáže) nebo vně budovy,
 • může se jednat o podzemní nádrže (preferovaná varianta s ohledem na zajištění dlouhodobě dobré kvality akumulované vody – zamezení přístupu denního světla, stálá a nízká teplota okolního prostředí) nebo nadzemní nádrže,
 • instalace nádrže zahrnuje v základu přípravu stavební jámy, podsyp nádrže, napuštění vodou, zásyp a zhutnění a následné napojení na přívod vody, bezpečnostní přepad, filtraci a čerpadlo,
 • filtrace by měla začínat v místě napojení střešního žlabu na svod, kde se instaluje lapač střešních splavenin (geiger), následuje systém filtračních košů nebo šachet k zachycení drobných nečistot před vtokem vody do nádrže a filtry instalované do nádrže před nasátím vody do čerpadla (např. biofiltry), bezpečnostní přepad,
 • přítok do nádrže musí být realizován tak, aby bylo v co největší míře zabráněno víření nečistot na dně nádrže,
 • v případě umístění nádrže uvnitř budov musí mít místnost dostatečné odvětrání a stabilní teplotu,
 • před vlastní realizací je nutno znát úroveň hladiny podzemní vody v oblasti,
 • umístění podzemní nádrže v nezámrzné hloubce zajistí možnost čerpání vody po celý rok,
 • pro uložení větší nádrže je zapotřebí stavební mechanizace,
 • bezpečnostní přeliv musí být zaústěn do vsakovacího objektu, povrchových vod nebo kanalizace,
 • technické řešení rozvodu vody nesmí být v přímém styku s rozvody pitné vody (oddělení jednotlivých vnitřních rozvodů v objektu).

Legislativa (základní)

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ad.
 • řešení nakládání se srážkovou vodou je podmínkou pro vydání stavebního povolení, rozhodnutí o povolení změn stavby a kolaudačního souhlasu pro stavbu.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Pavilon tropického zemědělství

Využití tepelných čerpadel, retenční nádrže a zelené střechy při výstavbě pavilonu tropického zemědělství.

Ikona šipka

ČSOB Kampus

Stavba rozšířené centrály ČSOB v pražských Radlicích, vytvářející kvalitní pracovní prostředí, které je udržitelné a v souladu s přírodou.

Ikona šipka

Domov pro osoby se zdravotním postižením a terapeutické dílny SAGAPO Bruntál (ulice Uhlířská)

Nově vybudované objekty v pasivním standardu.

Ikona šipka

Chráněné bydlení SAGAPO Bruntál (ulice Hybešova)

Bezbariérová novostavba pro osoby s mentálním postižením.

Ikona šipka

Areál Otevřená zahrada v Brně

Rekonstrukce původní budovy, vytvoření přilehlé vzdělávací zahrady a vybudování pasivní budovy.

Ikona šipka

Český soběstačný dům

Dům vyrábějící veškerou potřebnou energii ze slunce, topí biomasou a zachycuje maximum dešťové vody.

Ikona šipka

DADA Distrikt

Environmentálně citlivá proměna původního industriálního objektu v Brně.

Ikona šipka

Dům dětí a mládeže Sova Cheb

Výstavba subtropického skleníku se zázemím pro zájmové kroužky, ze dřeva, skla a betonu, efektivně využívá zachycenou dešťovou vodu.

Ikona šipka

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Stavba slaměného domu z lokálních materiálů se zelenou střechou, která tvoří zázemí místní lesní školky.

Ikona šipka

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky soběstačný rodinný dům postavený od základové desky během 24 hodin.

Ikona šipka

Green Port Strašnice

Novostavba zaujme využitím přírodních materiálů, zelení na střeše a okolí i komunitními prostory pro setkávání, odpočinek a městské zahradničení.

Ikona šipka

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Komplexní řešení zadržování dešťové vody, využívání odpadní vody a přirozeného vsaku na pozemku.

Ikona šipka

Komunitní centrum – Všichni spolu

Prostor, kde je i v horkém létě příjemná teplota, částečně zelenou střechou, smyslovou zahradou plnou trvalek a bylin.

Ikona šipka

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Přestavba kulturního domu do pasivního standardu.

Ikona šipka

Modernizace vozovny Slovany v Plzni

Nový areál vozovny v duchu modrozelené infrastruktury a odpovědného nakládání s dešťovou vodou.

Ikona šipka

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Moderní rekonstrukce MŠ a ZŠ, jejichž součástí je i veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých..

Ikona šipka

Nová radnice Praha 12

Nová budova radnice, která má nižší nároky na spotřebu vodu a teplo, elektrická energie částečně pochází z udržitelných zdrojů.

Ikona šipka

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Rekonstrukce brownfieldu na pasivní budovu využívající chytrý energetický koncept a řadu ekologických a ekonomických opatření.

Ikona šipka

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Rekonstrukce rodinného domu, v rámci které je realizování zadržování dešťové vody, ozelenění střech a dlažbu na dvoře nahrazena zelení a propustným povrchem.

Ikona šipka

Residence Sakura

Rezidenční dům, jehož obyvatelé mají na svých balkonech doslova soukromou zahradu s výhledem na město.

Ikona šipka

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Školní budova 21. století, navržená a fungující jako živá laboratoř. Pasivní, uhlíkově pozitivní, šetrně nakládající s vodou, chytrá, přehledná a komfortní.

Ikona šipka

Téměř soběstačný slaměný dům

Rodinný dům v téměř pasivním standardu z poměrně nestandardního materiálu vznikl ve středočeských Dobřejovicích.

Ikona šipka

Úsporný provoz stavební firmy Deas

Efektivní skloubení průmyslu a udržitelnosti v betonářské firmě.

Ikona šipka

Zdravý dům z přírodních materiálů

Pasivní dům úsporně hospodaří s vodou v krajině díky kořenové čistírně, jímce na dešťovou vodu a zelené střeše.

Ikona šipka

Zelená výrobní hala Železný

Střecha haly na které kvetou netřesky. Spolu se substrátem zadržují dešťovou vodu a udržují ochlazují budovu.

Ikona šipka

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Zelené střechy pavilonů účinně zadržují vodu a zpříjemňují mikroklima pro zvířata, návštěvníky i zaměstnance.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • úspora pitné vody,
 • snížení množství dešťové vody odvedené do kanalizace, tedy ulehčení kanalizačnímu systému, snížení rizika povodní, ochrana kanalizačního systému před přetížením a vyplavením,
 • zpomalení odtoku vody z území (zmírnění povodňového rizika, regulace odtoku),
 • zlepšení lokálního mikroklimatu.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • závislost na klimatických podmínkách (období bez srážek),
 • nadzemní nádrž – snadnější instalace, ale vyšší riziko zhoršení kvality vody,
 • bez kvalitní filtrace hrozí nebezpečí, že se voda v nádrži bude kazit,
 • v případě svodu vody ze zelených střech by se mělo jednat o střechy extenzivní, nutno počítat s nižší kvalitou vody ovlivněnou vyluhovanými živinami, půdní hmotou, sedimenty, obsahem organické zátěže a zabarvením dešťové vody; využití této vody je vhodné zejména na zalévání.

Náklady na realizaci

 • celková cena realizace se odvíjí zejména od ceny jednotlivých prvků systému a stavebních prací,
 • akumulace dešťové vody je podporována dotačními programy.

Náklady na údržbu

 • údržba – čištění filtrů, čištění střech,
 • z hlediska následné údržby jsou efektivnější filtrační šachty, ale ekonomicky jsou výhodnější filtrační koše,
 • při použití biofiltrů odpadá proces pravidelného čištění nádrže, prodlužuje se životnost filtračních jednotek a udržuje se výkonnost čerpadel (kromě nové vody natékající do nádrže koluje přes biofiltr navíc i již uskladněná voda v nádrži).

Energetická úspora

 • využitím dešťové vody lze v domácnosti uspořit až 50 % spotřeby pitné vody,
 • na vaření a pití (k přímé konzumaci) se spotřebuje cca jen 3 % pitné vody, většina je spotřebována na splachování, osobní hygienu a úklid,
 • výroba pitné vody přímo z vody dešťové v domácím prostředí není ekonomicky efektivní a navíc v mnoha lokalitách ani možná z důvodu chemického znečištění dešťové vody.

Časová náročnost

 • instalace nádrže není časově náročná, jedná se řádově o dny,
 • vybudování rozvodů, včetně instalace filtrů a čerpadla představují další čas v rozsahu několika týdnů.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Akumulace a využití dešťových vod.

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno

Katalog vybraných typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Energetická opatření v bytových domech

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování nákladů na energie v bytových domech.

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Podpora adaptace budov a měst na nedostatek vodních zdrojů a zvyšování teploty

Legislativní a motivační opatření ve vybraných státech Evropy, které podporují výstavbu zelené infrastruktury

Textový dokument
Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzva č. 31, 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Termín pro podání žádosti: 29.11.2022 – 30.6.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 31 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 42, 43, 44 – Střední školy

Termín pro podání žádosti: 30. 11.2022 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 42 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 51, 52 Památky

Termín pro podání žádosti: 13.6.2023 – 3.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 51 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 56, 57 Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Termín pro podání žádosti: 17.10.2023 – 17.10.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 56 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 58 a 59 – Deinstitucionalizace sociálních služeb

Termín pro podání žádosti: 15.11.2023 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 58 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. Speciální podmínkou této výzvy je schválený transformační plán dle vzoru zveřejněného na "Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (mpsv.cz)"..

Výzva č. 71, 72 Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Termín pro podání žádosti: 30.3.2023 – 28.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 71 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 91, 92, 93 Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Termín pro podání žádosti: 24.4.2024 – 24.4.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 91 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 16 – Knihovny ITI

Termín pro podání žádostí: 19.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 20 – Mateřské školy ITI

Termín pro podání žádostí: 29.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 30 – Sociální služby ITI

Termín pro podání žádostí: 24.10.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 37 – Základní školy ITI

Termín pro podání žádostí: 15.12.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 38 – Sociální bydlení ITI

Termín pro podání žádostí: 3.11.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 50 Muzea ITI

Termín pro podání žádostí: 6.12.2022 – 31.7.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 90 Cestovní ruch ITI

Termín pro podání žádostí: 15.8.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 94 – Další vzdělávání ITI

Termín pro podání žádostí: 13.7.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 115, 116 Sociální bydlení II KPSV+

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 115 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. V případě, že žadatel předkládá žádost o podporu dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ do výzvy č. 115 nebo č. 116, dokládá jako povinnou přílohu potvrzení souladu předkládaného projektu s Plánem sociálního začleňování. Datum vydání potvrzení musí být před podáním žádosti o podporu a zároveň pozdější než datum vyhlášení výzvy.

Výzva č. 101, 102 Sociální bydlení II

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 101 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 48 – Vzdělávání (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 21.3.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 70 Kultura – památky a muzea CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 86 Cestovní ruch CLLD

Termín pro podání žádostí: 24.8.2024 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 114 Kultura – knihovny CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Termín pro podání žádostí: 3. 4. 2023 - 28. 6. 2024

Výzva HOUSEnerg č. 2/2024 NZÚ Rodinné domy Standard

Termín pro podání žádosti: 15. 2. 2024 - 30. 6. 2028 v 17:00 nebo vyčerpáním alokace. Odkaz na výzvu zatím nebyl zveřejněn. Výzva nahrazuje dříve aktivní výzvu HOUSEnerg č. 4/2023. Informace k této výzvě najdete v přehledu výzev: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/texty-vyzev/.

Výzva HOUSEnerg č. 5/2023 NZÚ Rodinné domy „Oprav dům po babičce“

Termín pro podání žádosti: 26. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva HOUSEnerg č. 6/2023 NZÚ Bytové domy pro SVJ a bytová družstva

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 7/2023 NZÚ Bytové domy pro veřejnou správu a obce

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 8/2023 NZÚ Bytové domy Standard

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství