Strategické dokumenty v oblasti klimatu

Legislativa České republiky v oblasti změny klimatu je ve velké míře utvářena mezinárodními dohodami, úmluvami a legislativou Evropské unie. Zde naleznete jejich základní přehled.

Úrovně adaptačních dokumentů

Světová úroveň

Na světové úrovni je klíčovou dohodou Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. V roce 2015 byla jejími smluvními stranami podepsána Pařížská dohoda, ve které se státy zavázaly udržet oteplení planety pod 2 °C a zároveň se snažit nepřekročit hranici 1,5 °C oproti předindustriálnímu období let 1850–1900.

Evropská úroveň

Na unijní úrovni jde především o Zelenou dohodu pro Evropu, a s ní související Evropský klimatický zákon (Evropský právní rámec pro klima). Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ, který má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Evropský klimatický zákon činí z politické ambice dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality právní povinnost pro EU. Přijetím tohoto nařízení se EU a její členské státy zavázaly snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů v EU ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 alespoň o 55 %.

Strategie EU adaptace na změnu klimatu nastiňuje dlouhodobou vizi, podle níž se má EU do roku 2050 stát společností odolnou vůči změně klimatu, která bude plně přizpůsobena nevyhnutelným dopadům této změny.