Revitalizace toku

Popis opatření

Opatření spočívá v provedení revitalizace vodního toku. Existuje celá řada způsobů , jak lze revitalizaci provézt. V současnosti se za standard považuje především odstranění tvrdého opevnění z koryta toku, jeho vymělčení a rozšíření při celkovém snížení kapacity na hodnotu menší než Q1 a v ideálním případě alespoň omezené umožnění transformace a vlastního vývoje jeho trasy.

Implementace podle charakteru zástavby

 • na vodním toku/v nivě vodního toku,
 • pro dosažení jak vyššího ekologického efektu (který je v případě revitalizace vodního toku nesporně primární), tak efektu transformace povodňové vlny je velmi vhodné opatření spojit s opatřeními v nivě s cílem revitalizovat i nivu jako takovou, případně zvýšit její retenční a transformační potenciál (budování příčných hrázek, tůní, zvyšování její drsnosti, atd.).

Doporučení pro realizaci opatření

 • revitalizace jsou realizovány v lokalitách, kde je návrat přirozeného stavu koryta smysluplný a přijatelný. Obecně se jedná o oblasti s dostupnými pozemky v nivě toku,
 • revitalizace koryta je uplatňována v úseku k tomu vybraném. V praxi se jedná většinou o úseky v délce stovek metrů nebo nejvýše jednotek km.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy

Cílem opatření v úseku mezi Černotínem a Skaličkou bylo uvolnit Bečvu ze sevřeného koryta a vytvořit jí znovu rozvolněné místo v krajině.

Ikona šipka

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Vznik 13 tůní a revitalizace říčky na Břeclavsku.

Ikona šipka

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Nově vzniklá periodicky zaplavovaná niva s přirozeným vodním korytem, tůněmi i vyvýšenými „hrúdy“.

Ikona šipka

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Dešťová voda na tomto sídlišti zasakuje rovnou na místě.

Ikona šipka

Krajinný park Lítožnice

Obnova přirozeně meandrujícího mělkého potoku s podmáčenými loukami a množstvím tůní.

Ikona šipka

Krajinný park V Ladech

Navrácení historických meandrů a obnova potoční nivy Svépravického potoka s tůněmi.

Ikona šipka

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Pozvolná kaskáda břehů řeky Moravy umožňující nejen rozliv vody při přívalových deštích.

Ikona šipka

Nový prostor pro řeku Dyji

Navrácení tři vedlejších mrtvých meandrů, kterým získala řeka Dyje zpátky téměř třetinu své původní délky a typický charakter nížinné řeky.

Ikona šipka

Obnova údolní nivy řeky Kyjovky

Návrat krajiny ke svému původnímu rázu údolní nivy s mokřady a tůněmi.

Ikona šipka

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Odstranění melioračních trubek odstartovalo návrat tůní a zatrubněný potok se vrátil do přírodního koryta.

Ikona šipka

Park u Rakováčku v Rokycanech

Krajinářsky pojaté znovuoživení okolí potoka v zástavbě nabízí prostor pro příjemné strávení volného času v horkých dnech nejen díky herním prvkům pro děti.

Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě

Ochrana před povodněmi, zadržování vody v krajině a podpora přírodní rozmanitosti území díky přírodě blízkým protipovodňovým opatřením.

Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Odhlečovací koryto v případě povodní poslouží jako jakýsi přírodní by-pass. Díky novému korytu, tůním a zeleni vzniklo příjemné místo k setkávání.

Ikona šipka

Revitalizace Děhylovského potoka a rybníka Štěpán

Projekt spojuje obnovu biodiverzity a posílení retenční schopnosti krajiny.

Ikona šipka

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Revitalizace náhonu ohraničujícího park, kde voda dostala prostor, aby se koryto mohlo vypořádat se suchem i velkou vodou.

Ikona šipka

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Oblíbená oblast podél řeky Ostravice prošla revitalizací, která zvýšila atraktivitu i ekologickou stabilitu.

Ikona šipka

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

Revitalizace potoka směrem k jeho přírodě blízké podobě. Meandrující potok s mělkým korytem a tůněmi, který se může i při nižších průtocích rozlévat do okolních luk.

Ikona šipka

Revitalizace Staré řeky

Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny v havířovských Bludovicích

Ikona šipka

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Členité koryto vyhovuje zejším chráněným rakům kamenáčům. Obnovené území láká návštěvníky nejen z blízkého okolí.

Ikona šipka

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Rozvolnění koryta a obnovení zaoraného Mlýnského náhonu. Všechny kroky vedou k zadržení vody, která dříve rychle odtekla z území.

Ikona šipka

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně – Park Mariacela

Úprava dříve regulovaného toku do přírodě blízké podoby. K hladině se lze dostat po pobytových schodech s lavičkami a molem.

Ikona šipka

Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany – Hořín

Zpřírodnění koryta usnadnilo průchod povodňových průtoků. Nově vytvořená zákoutí poskytují úkryt pro rozmanité ryby, obojživelníky i ptáky.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • existuje všeobecně akceptovaná představa o tom, že revitalizace díky zvýšení drsnosti koryta, zvýšení jeho diverzity a změnám v charakteru proudění (včetně prodloužení trasy koryta) dojde k významné transformaci povodňové vlny,
 • ve skutečnosti díky snížení kapacity koryt, které je nezbytné pro snížení namáhání dna a břehů, povodňové průtoky již od cca Q1 (i nižší) vybřežují z koryta a protékají nivou. Opatření samo o sobě má proto velmi omezenou kapacitu ve smyslu transformace povodňové vlny,
 • dobře provedená revitalizace nicméně nesporně zvyšuje zadržení vody v krajině i objemu vody v korytě v průběhu normálních hydrologických situací,
 •  hlavním efektem revitalizace vodního toku je zlepšení ekologického stavu jak toku, tak jeho nivy a okolní krajiny. Transformace povodňové vlny je efektem vedlejším.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • možné bariéry realizace revitalizace jsou spojeny nejčastěji s nedostupností pozemků v okolí vodního toku, kam by bylo možno jeho trasu rozvolnit a umožnit vylití vody,
 • problémem často bývá i nutnost zachovat možnost zaústění stávajících drénů na přilehlých pozemcích a složitost povolovacího procesu.

Náklady na realizaci

 • mezi investiční náklady opatření patří zejména náklady na stavební a zemní práce spočívající v úpravě koryta toku a jeho břehů (např. odstranění původních technických úprav, vybudování nového koryta, vytvoření meandrů, opevnění břehů apod.),
 • investiční náklady představuje také revitalizace břehových porostů v podobě úpravy stávajících porostů a/nebo výsadby porostů nových,
 • výše investičních nákladů se odvíjí od rozsahu a náročnosti provedení konkrétního projektu a dostupnosti dané oblasti technikou.

Náklady na údržbu

 • mezi provozní náklady na realizaci opatření patří zejména náklady na pravidelnou údržbu břehových porostů a náklady na odstraňování sedimentu z vodního toku příp. z jeho okolí,
 • sečení trávy od 10 Kč/m2,
 • ozdravný průklest keřů a stromů 50 Kč/kus,
 • odbahňování a odstraňování sedimentu 430 Kč/m3.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Revitalizace toku.

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

27. výzva – Příroda a krajina (přírodě blízké vodní a vegetační krajinné prvky)

Termín pro podání žádosti: 16. 6. 2023 - 30. 6. 2024. Min. výše způsobilých výdajů je 200 000 eur na projekt. Důležitou a povinnou přílohou k žádosti je odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výzva č. 4/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – správci vodních toků

Termín pro podání žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024. Jedná se o výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpora je určena správcům vodních toků - státní podniky a správy národních parků. Cílem výzvy je zvýšit ochranu před suchem a povodněmi podporou projektů na zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Výzva č. 5/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Termín pro podání žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024. Jedná se o výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství