Obnova údolní nivy řeky Kyjovky

Bohuslavické údolí je krajinou, ve které mohou návštěvníci v přímém přenosu sledovat, jak se navrací ke svému původnímu rázu údolní nivy s mokřady a tůněmi. Zazeleňuje se a vracejí se do ní typické druhy ptáků a obojživelníků. To je výsledek filantropického projektu Petra a Viery Holečkových. Impulsem jim bylo shledání s místní pamětnicí, bývalou učitelkou. Seznámila je s tím, jak vypadalo území před zásahem kolektivního zemědělství. Manželé inspirováni setkáním se rozhodli investovat do přeměny lokality o rozloze 10 ha energii, vlastní pozemky i prostředky.

Autor:

P”OYRY environment a.s.

Investor:

Petr Holeček

Zhotovitel:

Ekostavby Brno a.s.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín

GPS:

49° 3' 55.47" N, 17° 6' 40.81" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Manželům Holečkovým se podařilo obnovit část údolní nivy řeky Kyjovky na území o rozloze 10 ha, z čehož nyní 3 ha tvoří vodní plochy. Mokřadní biotopy pokrývají 0,9 ha a celkový akumulační prostor vodních nádrží je 22,5 m3. V lokalitě také manželé vytvořili vedlejší zmeandrované rameno říčky Kyjovky v místech, kde v minulosti býval náhon. Délka nového ramene je 572 m. Tento úsek autoři rozdělili na tři lokality, ve kterých navrhli opatření na obnovu nivních biotopů. Pozitivní vliv opatření je vidět v délce 3 km po toku řeky Kyjovky.

Výsadba byla rozdělena do 7 segmentů na celkové ploše 50 000 m2, autoři vysadili 350 ks stromů a keřů. Nejnovější část realizace spočívá ve výsadbě vrb v podobě uříznutého šťepu již vzrostlého stromu, který měl každý v průměru 10 cm. K tomuto experimentálnímu postupu přistoupili Holečkovi po opakované likvidaci mladých sazenic zvěří. Experiment byl překvapivě úspěšný – všechny sazenice vrb se uchytily.

Vedle přivedení vody do krajiny je pozitivním efektem také zvýšení biologické rozmanitosti, a to zejména zvýšením zastoupení živočišných a rostlinných společenstev mokřadního typu. V jednom z biotopů se objevila například vegetace parožnatek. Vodní plochy přilákaly množství vodních ptáků, jako jsou ťuhýci, strakapoudi a volavky. Vodu si našli obojživelníci i predátoři. Území je zařazeno k doplnění významných lokalit Natura 2000.

Místo má zároveň velký turistický a rekreační potenciál. Nově postavená cyklostezka v celém údolí řeky Kyjovky láká návštěvníky k zastavení a pozorování přírody při její obnově. V zimě se na rybnících zase bruslí. A v blízkosti se nachází také glampingový stan.

Co řeší?

Mokřady, které se po dlouhá staletí na území rozprostíraly, nahradilo pole se systémem meliorací, což vedlo ke kolísání spodních vod (zejména v horkých létech) i značnému snížení druhové bohatosti lokality. Díky realizaci projektu došlo jednak k lepšímu zadržování vody a snižování teploty okolní krajiny, jednak ke zvýšení protipovodňové ochrany při vyšších průtocích. Kyjovka se totiž může vylít z koryta, voda protékající záplavovým územím vteče do nádrží, čím se zmírní povodňová vlna.

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.