Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany – Hořín

Revitalizace skoro pětikilometrového úseku Vltavy na Mělnicku ukazuje, že přírodě blízké úpravy lze dělat i na velkých významných vodních tocích. V České republice se vzhledem k délce upravené části i velikosti řeky jedná o unikátní stavbu. Zpřírodněním koryta a přilehlé nivy se zlepšily podmínky pro průchod povodňových průtoků. Nově vytvořené balvanité výhony, ostrovy, boční ramena, tůně a mělké pláže s umístěnými kmeny zároveň poskytují úkryt pro rozmanité ryby, obojživelníky i ptáky.

Autor:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Pavel Menhard

Investor:

Povodí Vltavy, s. p.

Zhotovitel:

Sdružení PAS Natura s.r.o. a Vodohospodárske stavby a.s.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

obce Bukol, Křivousy, Lužec nad Vltavou, Vraňany, Zálezlice, okres Mělník

GPS:

50° 19' 9.23" N, 14° 23' 56.16" E

Kraj:

Středočeský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Délka upravené části toku činí 4,6 km, při čemž se řešilo zhruba 33 ha koryta a příbřežních zón. Vzhledem k tomu, že koryto řeky tvořilo masivní kamenné opevnění, muselo se nejprve rozebrat a uschovat. Následně se odvezly drny, ornice a štěrkopísky (asi 190 tisíc m³ materiálu). Po obnažení štěrkopískových vrstev mohly být v rozšířeném korytě vytvořeny balvanité výhony z lomového kamene pro diverzifikaci proudění a nasměrování proudu do některého z 15 bočních ramen a bočních tůní, 7 tůní či terénních depresí.

Vybudovalo se zde také 14 štěrkových ostrovů, které byly pro tento úsek řeky původně charakteristické, či 7,4 ha pravidelně zaplavovaných mělkých pláží s instalovanou dřevní hmotou. Celou stavbu doplnila výsadba 100 kusů stromů – z toho 48 ks topolu černého, ve větší vzdálenosti od koryta pak ovocných dřevin starých odrůd. U vytvořených pláží, bočních ramen a tůní, strmých či mírně svahovaných břehů lze předpokládat postupný vývoj, který je značně závislý na režimu průtoků v čase. V některých částech bude docházet k postupnému vymílání (exponované břehy), v jiných naopak k usazování. Obnoví se dynamika proudění, která přinese široké spektrum stanovišť pro vodní a na vodu vázané organismy.

Videa z místa:
Rozhovor s Jakubem Stodolou, manažerem řízení projektů OPŽP, AOPK
Rozhovor s Janem Kareisem, specialistou oddělení realizace investic Povodí Vltavy

Co řeší?

Po ničivých povodních v roce 2002, 2006 a 2013 Povodí Vltavy, státní podnik zpracoval a záměr revitalizace kanalizovaného toku Vltavy v jeho posledním úseku před soutokem s řekou Labe. Cílem projektu „Revitalizace Vltavy Vraňany-Hořín“ bylo zvýšit kapacitu koryta, zpřírodnit jej, zvýšit jeho členitost a umožnit v něm přirozené procesy.

Podstatná část záměru se podařila. Díky revitalizaci se zde Vltava při zvýšených průtocích může rozlévat do nivy. Revitalizovaná část by měla zadržet zhruba dvacetiletou povodeň. V suchých obdobích naopak úpravy zpomalí odtok a umožní zasakování do podzemních vod. Vzniklo zde pestré vodní prostředí, které pozitivně ovlivňuje mikroklima lokality. Díky novým biotopům se zvýšila také přírodní rozmanitost – objevují se zde ryby či ptáci (husice evropská, volavka), které tady dříve nebyly.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.