Revitalizace nivy

Popis opatření

Opatření spočívá v provedení revitalizace nivy vodního toku. Existuje celá řada způsobů jak lze revitalizaci provést. V zásadě se jedná o opatření navazující na revitalizaci vodního toku, která vede ke snížení kapacity koryta a tedy častému vybřežování vody do nivy. Aby vybřežení přineslo další efekty (ať již transformační a retenční, nebo čistě ekologické), je snahou nivu rovněž revitalizovat. Základní opatření je zvýšení drsnosti jejího povrchu a vytvoření jak mikro tak makro-retenčních přirozených prvků.

Opatření je určitě velmi žádoucí a je doporučováno k realizaci ve všech místech, kde to je možné. Díky relativně velké náročnosti na podmínky (morfologie, zemědělské využití, eliminace infrastruktury, atd.) je vhodných lokalit velmi málo. Opatření má navíc velký ekologický a krajinotvorný efekt. Proto je doporučováno jeho budování kdekoliv to je možné, i přesto, že protipovodňový efekt není zásadní.

Implementace podle charakteru zástavby

 • v nivě vodního toku.

Doporučení pro realizaci opatření

 • díky tomu, že revitalizace nivy v zásadě eliminuje její intenzivní (nebo vůbec jakékoliv) hospodářské využití, hodí se opatření pro lokality s méně vhodnými klimatickými a půdními podmínkami pro hospodaření. Současně se musí jednat o nivy, které nejsou intenzivně antropogenizovány = nenacházejí se zde důležité prvky infrastruktury nebo sídla,
 •  revitalizace nivy je uplatňována v úseku k tomu vybraném. V praxi se jedná většinou o úseky v délce stovek metrů nebo nejvýše jednotek km.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Nový prostor pro řeku Dyji

Navrácení tři vedlejších mrtvých meandrů, kterým získala řeka Dyje zpátky téměř třetinu své původní délky a typický charakter nížinné řeky.

Ikona šipka

Krajinný park V Ladech

Navrácení historických meandrů a obnova potoční nivy Svépravického potoka s tůněmi.

Ikona šipka

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Nově vzniklá periodicky zaplavovaná niva s přirozeným vodním korytem, tůněmi i vyvýšenými „hrúdy“.

Ikona šipka

Environmentální park Škrlovec

Květnatý park s řadou nově vysazených místních druhů stromů doplněný sezónně vysychajícími mělkými tůněmi.

Ikona šipka

Krajinný park Lítožnice

Obnova přirozeně meandrujícího mělkého potoku s podmáčenými loukami a množstvím tůní.

Ikona šipka

Lesopark Líchy u Židlochovic

Vznik lužního lesa, mokřadu a květnatých luk u Židlochovic.

Ikona šipka

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Pozvolná kaskáda břehů řeky Moravy umožňující nejen rozliv vody při přívalových deštích.

Ikona šipka

Obnova údolní nivy řeky Kyjovky

Návrat krajiny ke svému původnímu rázu údolní nivy s mokřady a tůněmi.

Ikona šipka

Park u Rakováčku v Rokycanech

Krajinářsky pojaté znovuoživení okolí potoka v zástavbě nabízí prostor pro příjemné strávení volného času v horkých dnech nejen díky herním prvkům pro děti.

Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě

Ochrana před povodněmi, zadržování vody v krajině a podpora přírodní rozmanitosti území díky přírodě blízkým protipovodňovým opatřením.

Ikona šipka

Ptačí park Josefovské louky

Obnova sto let starého závlahového systému, který dnes opět slouží pro regulaci přítoku vody a jehož hlavním cílem je podpora výskytu mokřadních ptáků.

Ikona šipka

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Obnova kdysi velkého prameniště a navazujících rašelinných mokřadů v kotlině Křemelné na území Národního parku Šumava.

Ikona šipka

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Necitlivě provedené odvodňovací kanály z minulosti jsou nyní přehrazené tak, aby zde vznikly tůně a potůčky. Původní druhy rostlin jsou chráněné a nové jsou vysazené.

Ikona šipka

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

Revitalizace potoka směrem k jeho přírodě blízké podobě. Meandrující potok s mělkým korytem a tůněmi, který se může i při nižších průtocích rozlévat do okolních luk.

Ikona šipka

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Do krajiny se vrátila voda díky odstranění husté sítě odvodňovacích kanálů a vybudování soustavy tůní.

Ikona šipka

Rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy

Cílem opatření v úseku mezi Černotínem a Skaličkou bylo uvolnit Bečvu ze sevřeného koryta a vytvořit jí znovu rozvolněné místo v krajině.

Ikona šipka

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Členité koryto vyhovuje zejším chráněným rakům kamenáčům. Obnovené území láká návštěvníky nejen z blízkého okolí.

Ikona šipka

Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany – Hořín

Zpřírodnění koryta usnadnilo průchod povodňových průtoků. Nově vytvořená zákoutí poskytují úkryt pro rozmanité ryby, obojživelníky i ptáky.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • při rozlivu vody z toku do nivy se v revitalizované nivě (s vysokou fragmentací krajiny, vyšší mikro i makro drsností a extenzivním hospodařením nebo zcela bez hospodářského využití) dochází ke zdržení vody a tím transformaci povodňové vlny, část vody může být zadržena v makrodrsnosti. Voda rovněž infiltruje do půdního profilu a určitá část vody je transpirována bohatou vegetací.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • účinnost opaření jako takového je poměrně malá – výrazněji se může projevit při významnějším poměru objemu povodňové vlny a disponibilního prostoru v nivě (objem vody, který se bude v nivě vyskytovat během průchodu povodňové vlny),
 •  základním omezením – problémem – pro revitalizaci je jednak nutnost správné morfologie nivy – efektivní je niva se širokým a plochým dnem a s malým podélným sklonem. U niv profilu tvaru „V“ nebo „U“ a/nebo velkým podélným sklonem retenční i transformační efekt prudce klesá,
 • druhým problémem je omezení hospodářského využití revitalizované nivy a to jak pro zemědělství, tak v podstatě pro všechny lidské aktivity.

Náklady na realizaci

 • opatření vyžaduje investiční náklady na revitalizaci nivy vodního toku v podobě úpravy stávajících porostů a/nebo výsadby porostů nových,
 • realizace opatření je také spojena s investičními náklady na vytvoření retenčních prvků,
 • výše investičních nákladů se odvíjí od rozsahu a náročnosti provedení konkrétního projektu a dostupnosti dané oblasti technikou.

Náklady na údržbu

 • mezi provozní náklady patří zejména náklady na pravidelnou údržbu břehových porostů a náklady na odstraňování sedimentu z vodního toku případně z jeho okolí.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Revitalizace nivy.

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

27. výzva – Příroda a krajina (přírodě blízké vodní a vegetační krajinné prvky)

Termín pro podání žádosti: 16. 6. 2023 - 30. 6. 2024. Min. výše způsobilých výdajů je 200 000 eur na projekt. Důležitou a povinnou přílohou k žádosti je odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výzva č. 4/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – správci vodních toků

Termín pro podání žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024. Jedná se o výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpora je určena správcům vodních toků - státní podniky a správy národních parků. Cílem výzvy je zvýšit ochranu před suchem a povodněmi podporou projektů na zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Výzva č. 5/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Termín pro podání žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024. Jedná se o výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství