Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Soutok řeky Dyje a Baštýnského potoka poblíž jihomoravských Novosedel vypadal donedávna, jako když v krajině namalují čáry podle pravítka. Voda zde tekla v nepřirozeně ohrázovaných korytech, mezi nimi se intenzivně hospodařilo, po původní lužní krajině nebylo ani památky. Prostorové uspořádání tohoto území spolu s příznivými vlastnickými vztahy však otevřelo možnost ke změně. Nově vzniklých 5,8 hektarů periodicky zaplavované nivy s přirozeným vodním korytem, tůněmi i vyvýšenými „hrúdy“ a 17,5 hektarů nového lužního lesa vytváří podmínky pro návrat typických lužních druhů a slanisek.

Autor:

Atelier Fontes, s.r.o.

Investor:

Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Kavyl spol. s.r.o.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Dyje, říční km 81,550 až 84,028; Novosedly

GPS:

48° 49' 16.70" N, 16° 28' 23.35" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Unifikovaně zemědělsky využívané území mezi soutokem Dyje a Baštýnského potoka a železniční tratí se postupně proměňuje na lužní lokalitu. Významná část pozemků byla zalesněna: vysazeno bylo na 17 tisíc stromů a 5 tisíc keřů. V místech, kde ochranná pásma sítí neumožňovala výsadbu, byly založeny druhově bohaté louky.

Levobřežní hráz Baštýnského potoka byla revitalizována a rozvolněna do zalesněného území, vznikla také poříční tůň navázaná na tok a periodicky zaplavované nivní terasy. Lokalitu nově protíná 767 metrů přirozeného mělkého a meandrujícího koryta vodního toku. Díky tomu došlo k obnovení přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy. Projekt počítá s dalším samovolným vývojem území a obnovení rozrůzněnosti a dynamiky biotopů říční nivy.

Co řeší?

Krajina říční nivy Dyje a Baštýnského potoka trpěla nevyrovnaným vodním režimem a nízkou schopností adaptace na klimatickou změnu. Docházelo k rychlému odvedení vod v době, kdy by ji bylo vhodné v krajině zadržet, a naopak k problematickému zvládání průchodu extrémních povodní.

Úpravou koryta a hrází se podařilo zvýšit míru povodňové ochrany pro okolní obce a zároveň výrazně snížit riziko mimořádných povodňových situací vzniklých selháním hrázových systémů. Dle prvních zkušenosti je oblast nyní při zvýšené hladině schopna zachytit veškeré průtoky Baštýnského potoka po dobu několika dnů až týdnů. Tato voda zachycená v krajině tvoří životně důležitou zásobu tak nutnou v období sucha, které tento region často postihuje. Plocha přímo ovlivněná novým řešením má téměř 22 hektarů. Jakmile povyroste nově vysazený lužní les, bude pozitivně ovlivněno mikroklima i v mnohem širším okolí.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.