Stromy a keře v nezpevněných plochách, ve volné půdě

Popis opatření

Stromy vysazené v nezpevněných – travnatých plochách, představují nejčastější a nejjednodušší způsob výsadby stromů. V takovýchto nezpevněných plochách mají stromy zároveň nejlepší podmínky pro existenci s maximální schopností pojmout dostatečné množství vody. V prostoru výsadbového pásu není požadavek na zatížení provozem, ani na umístění sítí technické infrastruktury a vsakování vody probíhá skrz dostatečně velkou nezpevněnou plochu. Pro podporu zasakování lze v travnatých plochách pomocí modelací terénu podpořit vsakování vody v místech kořenové zóny.

Implementace podle charakteru zástavby

 • místa s neomezeným prostorem pro rozvoj kořenové soustavy,
 • v nezpevněných travnatých plochách, v místech kde není požadavek na zatížení v prostoru kořenové zóny,
 • parky, parkově upravené plochy, parková náměstí,
 • nezpevněné plochy nábřeží, dětské hřiště, sídliště, vnitrobloky, městské komunitní zahrady, náves s převahou nezpevněných ploch, sportovní areály, hřbitovy, doplňkové plochy zeleně.

Doporučení pro realizaci opatření

Pro zajištění dostatku vláhy je dešťová voda sváděna z okolních zpevněných ploch (pěší a cyklistické komunikace) do prostoru kořenové zóny skrz snížený/zapuštěný obrubník

 • předčištění srážkové vody je zajištěno skrz půdní profil,
 • před samotnou výsadbou je nutné provést zkoušku vsakovacích podmínek v místě výsadby a v případě, že jsou nedostatečné, je nutné zajistit odvod přebytečné vody drenáží,
 • podmínkou je zajištění adekvátního prokořenitelného objemu půdy v závislosti na předpokládané velikosti stromu,
 • zajistit vhodnou podchodnou výšku pod korunami stromů,
 • stromy je nutné při výsadbě opatřit kotvením, které zajistí stabilitu dřeviny,
 • instalace kotvení nesmí poškozovat strom, musí být včas odstraněno,
 • zejména v ulicích nebo v místech s častým provozem je vhodné volit druhy, jejichž květenství nebo plody nebudou znečišťovat okolí a znehodnocovat majetek obyvatel (např. automobily zaparkované pod stromy)

Související normy (nekompletní výčet):
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
SPPK A02 001:2013 Výsadba stromu
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
SPPK A02 002:2012 Řez stromů
SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Hamrys – nový rekreační park na orné půdě

Výsadba stromů a keřů a založení lučního společenstva v hustě zastavěné Olomouci.

Ikona šipka

Environmentální park Škrlovec

Květnatý park s řadou nově vysazených místních druhů stromů doplněný sezónně vysychajícími mělkými tůněmi.

Ikona šipka

Farská zahrada

Ve Farské zahradě město vytvořilo udržitelný prostor vhodný pro hru i odpočinek.

Ikona šipka

Areál Otevřená zahrada v Brně

Rekonstrukce původní budovy, vytvoření přilehlé vzdělávací zahrady a vybudování pasivní budovy.

Ikona šipka

ČSOB Kampus

Stavba rozšířené centrály ČSOB v pražských Radlicích, vytvářející kvalitní pracovní prostředí, které je udržitelné a v souladu s přírodou.

Ikona šipka

Domov Podhradí

Ubytování pro seniory v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Ikona šipka

Domov pro osoby se zdravotním postižením a terapeutické dílny SAGAPO Bruntál (ulice Uhlířská)

Nově vybudované objekty v pasivním standardu.

Ikona šipka

Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Nízkoenergetická budova domu s pečovatelskou službou s množstvím zeleně, místy k posezení, hraní i cvičení.

Ikona šipka

Flight Park Javorový

Beskydské paraglidingové centrum navržené a realizované svépomocí v souladu s přírodou.

Ikona šipka

Green Port Strašnice

Novostavba zaujme využitím přírodních materiálů, zelení na střeše a okolí i komunitními prostory pro setkávání, odpočinek a městské zahradničení.

Ikona šipka

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Komplexní řešení zadržování dešťové vody, využívání odpadní vody a přirozeného vsaku na pozemku.

Ikona šipka

Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře

Mokřad s mnoha vzácnými a ohroženými druhy živočichů, dvě tůně, dešťové jezírko s kaskádami, lužní les uprostřed pražské zástavby

Ikona šipka

Komunitní centrum – Všichni spolu

Prostor, kde je i v horkém létě příjemná teplota, částečně zelenou střechou, smyslovou zahradou plnou trvalek a bylin.

Ikona šipka

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Moderní rekonstrukce MŠ a ZŠ, jejichž součástí je i veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých..

Ikona šipka

Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Zlepšení stavu ohrožené vegetace v oblíbeném parku díky technickým opatřením na zadržení vody i výsadbám.

Ikona šipka

Park pod Plachtami v Brně

Unikátní řešení, v rámci kterého končí voda ze střech tří panelových domů místo kanálu v jezírku, které vévodí centru zeleného Parku pod Plachtami.

Ikona šipka

Park U Boříka v Nové Vsi

Z prostoru blízko vytížené komunikace se stala zelená oáza vhodná pro volnočasové aktivity místních obyvatel.

Ikona šipka

Park za Lunou

Revitalizace parku za Kinem Luna v městské části Ostrava-Jih.

Ikona šipka

Revitalizace Komenského sadu

Revitalizace oblíbeného místa mnoha Ostravanů přispělo ke zlepšení mikroklimatu i estetické hodnoty Komenského sadu.

Ikona šipka

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Celý systém obnov cest, výsadeb stromořadí a hospodaření s dešťovou vodou uvnitř i mimo obec.

Ikona šipka

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Oblíbená oblast podél řeky Ostravice prošla revitalizací, která zvýšila atraktivitu i ekologickou stabilitu.

Ikona šipka

Svinovský park

Z průchozího prostoru vznikl díky novým výsadbám a mobiliáři klidný park pro místní obyvatele.

Ikona šipka

Tylův sad

Šetrná obnova parku s dřevěnými prvky.

Ikona šipka

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Členité koryto vyhovuje zejším chráněným rakům kamenáčům. Obnovené území láká návštěvníky nejen z blízkého okolí.

Ikona šipka

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně – Park Mariacela

Úprava dříve regulovaného toku do přírodě blízké podoby. K hladině se lze dostat po pobytových schodech s lavičkami a molem.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • snížení množství odtoku – intercepce srážek,
 • akumulace vody ve vegetační vrstvě půdy – vč. jejich aktivního čistění v kořenové zóně stromů – prevence vzniku srážkového odtoku intercepcí srážek (zachycování na povrchu listů),
 • ochlazení – vyrovnání teplotních extrémů – poskytnutí stínu, čištění a zvlhčení vzduchu,
 • zvýšení kvality života,
 • estetické a sociálně kulturní funkce – zvýšení funkčnosti plochy prostorovým uspořádáním – architektonické dominanty (soliter, alej, skupina),
 • zlepšení prostoru pro trávení volného času,
 • stromy zabírají relativně malý užitný prostor (koruny nad parterem, kořenová soustava pod povrchem),
 • zlepšení mikroklimatu – klimatizační vlastnosti: zachytávání prachu, drobných nečistot – produkce kyslíku – ukládání uhlíku,
 • snížení šíření hluku,
 • tvorba biotopů pro živočichy (hnízdění ptáků, potrava, úkryt pro hmyz a další živočichy, prostředí pro opylovače),
 • ochrana půdního povrchu, protierozní funkce.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • v silně urbanizovaném prostředí vysoké nároky na realizaci,
 • v prvních letech po výsadbě relativně malá schopnost plnit ekosystémové služby,
 • ve městě musí často čelit extrémním životním podmínkám,
 • pro městské prostory je důležité zvolit odolné druhy (skrovný prostor k růstu, nepůvodní zemina, znečištěné ovzduší, posypová sůl),
 • nesmí být šířeny invazní druhy,
 • specifický přístup vyžadují místa s vyšším výskytem dětí (např. areály škol a školek nebo dětská hřiště) – vyhnout se druhům jedovatým nebo trnitým,
 • stromy není možné sázet do ochranných pásem inženýrských sítí, případně jen za specifických podmínek po dohodě s provozovatelem sítě.

Náklady na realizaci

 • vytyčení dřeviny, hloubení jamky pro výsadbu,
 • odvoz přebytečné horniny,
 • výsadba dřeviny do volné půdy, výchovný řez, ukotvení minimálně třemi kůly,
 • zhotovení závlahové mísy, ochrana kmene nátěrem,
 • 2 – 4× zálivku, mulčování, hnojení.

750 – 3 000 Kč/ks u stromků do 12 cm průměru kmene

3 500 – 5 000 Kč/ks (školkařský výpěstek s obvodem kmene 12-14 cm, do volné půdy)

15 000 – 20 000 Kč/ks (strom v balu s vysokým kmenem, obvod kmene 18–20 cm, do volné půdy)

18 000 – 25 000 Kč/ks (vysoký kmen, v balu, obvod kmenu 20-25 cm, do volné půdy)

Náklady na údržbu

 • odstranění kotvení cca ve 3. roce,
 • v případě poškozené vsakovací plochy opětovné osetí či osázení zelení,
 • pravidelná péče o vegetaci v podrostu stromů (sečení trávníku, zálivka, hnojení, odstraňování plevelů, řez rostlin, včetně nezbytného odstranění pokosené trávy, naplavených sedimentů a dalších nečistot z plochy zasakování, doplnění mulče),
 • odvoz odpadu,
 • udržovací péče – odstranění suchých větví,
 • jištění dostatečné podchozí výšky korun a dostatečné vzdálenosti od objektů, zálivka v období sucha, údržba závlahové mísy nebo podrostové vegetace, hnojení, ochrana vůči škůdcům a chorobám, zlepšení stanovištních podmínek pomocí neinvazivních metod např. (provzdušnění kořenové zóny, výměna substrátu, doplnění o látky zlepšující kondici a sorpční schopnosti půdy.

300 – 3 500 Kč/ks/rok

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Stromy a keře v nezpevněných plochách, ve volné půdě.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí

jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Víte, že zasadit strom není jen tak?

Letáček - Sázení stromů

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství