Krajinné trávníky a extenzivní květnaté louky

Popis opatření

Trávníky jsou plošně největší a nejběžnější zelená plocha veřejných prostorů.

 • podle úrovně ošetřování dělíme trávníky na:
  • intenzivně a extenzivně ošetřované (parterový, parkový, sportovní a krajinný trávník),
 • dle podmínek stanoviště na trávníky:
  • středních, sušších a vlhčích lokalit,
 • podle účelu se rozdělují na:
  • okrasné, užitkové, sportovní, golfové, parkovací, extenzivní střešní ozelenění, krajinné, biotopy.
 • extenzivní trávníky a květnaté louky jsou druhově pestřejší – traviny i byliny
  • jedná se o trávník s nižší intenzitou údržby a se širším ekologickým přínosem,
  • jsou to trávníky se širokým spektrem použití podle účelu a stanoviště, např. jako ochrana proti erozi, odolnost na extrémních stanovištích, základ pro rozvoj stanovištně vhodných biotopů,
  • zpravidla nezatížitelné nebo jen málo zatížitelné.

Implementace podle charakteru zástavby

 • pro odlehlejší části parku, sídliště nebo městské zahrady a v příměstské krajině,
 • převážně extenzivně využívané a/nebo pěstované porosty ve veřejné a soukromé zeleni, v krajině, u komunikací, na rekultivovaných plochách, druhově bohaté porosty lučního charakteru.

Doporučení pro realizaci opatření

 • odpovídající půdní složka
  • substrát, doplňkový substrát zvyšující mechanickou odolnost,
 • odolnost proti suchu
  • humus, štěrk, písčité složky,
 • může být zakládán bez vylepšování stávající plochy,
 • stanovení správné výše výsevku a složení travní směsi pro konkrétně požadované vlastnosti lučního společenstva,
 • kromě kvalitního druhového a odrůdového složení musí osivo travní směsi splňovat i další kvalitativní ukazatele (klíčivost, čistota aj.) stanovené normou ČSN 461060 Osivo a sadba.

Související normy (nekompletní výčet):
ČSN 461060 Osivo a sadba
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Luční trávníky v Moravské Ostravě a Přívoze

Luční trávníky pomáhají v boji se suchem a posilují adaptační schopnost prostředí a biodiverzitu.

Ikona šipka

Šetrné zemědělství v Praze 12

Městská část propachtovala některé pozemky pod podmínkou šetrného hospodaření, o ostatní se stará sama za účasti občanů.

Ikona šipka

Environmentální park Škrlovec

Květnatý park s řadou nově vysazených místních druhů stromů doplněný sezónně vysychajícími mělkými tůněmi.

Ikona šipka

Hamrys – nový rekreační park na orné půdě

Výsadba stromů a keřů a založení lučního společenstva v hustě zastavěné Olomouci.

Ikona šipka

Krajinný park V Ladech

Navrácení historických meandrů a obnova potoční nivy Svépravického potoka s tůněmi.

Ikona šipka

Krajinný prvek Holický les

Vznik přírodního areálu s klidovou sportovně-rekreační zónou.

Ikona šipka

Lesopark Líchy u Židlochovic

Vznik lužního lesa, mokřadu a květnatých luk u Židlochovic.

Ikona šipka

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Moderní rekonstrukce MŠ a ZŠ, jejichž součástí je i veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých..

Ikona šipka

Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Zlepšení stavu ohrožené vegetace v oblíbeném parku díky technickým opatřením na zadržení vody i výsadbám.

Ikona šipka

Park pod Plachtami v Brně

Unikátní řešení, v rámci kterého končí voda ze střech tří panelových domů místo kanálu v jezírku, které vévodí centru zeleného Parku pod Plachtami.

Ikona šipka

Park u Rakováčku v Rokycanech

Krajinářsky pojaté znovuoživení okolí potoka v zástavbě nabízí prostor pro příjemné strávení volného času v horkých dnech nejen díky herním prvkům pro děti.

Ikona šipka

Pavilon tropického zemědělství

Využití tepelných čerpadel, retenční nádrže a zelené střechy při výstavbě pavilonu tropického zemědělství.

Ikona šipka

Rekonstrukce ulic v Roudnici nad Labem

Rekonstrukce názorně ukazuje, že do městských ulic lze vměstnat auta, cyklisty, chodce, stromy, trvalkové záhony a zároveň zadržet dešťovou vodu.

Ikona šipka

Revitalizace Komenského sadu

Revitalizace oblíbeného místa mnoha Ostravanů přispělo ke zlepšení mikroklimatu i estetické hodnoty Komenského sadu.

Ikona šipka

Svinovský park

Z průchozího prostoru vznikl díky novým výsadbám a mobiliáři klidný park pro místní obyvatele.

Ikona šipka

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně – Park Mariacela

Úprava dříve regulovaného toku do přírodě blízké podoby. K hladině se lze dostat po pobytových schodech s lavičkami a molem.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • akumulace vody ve vegetační vrstvě půdy, transpirace a ochlazování prostředí,
 • vysoká biodiverzita,
 • jednoduché začlenění do měst,
 • méně častá údržba (sečení cca 2 x/rok),
 • estetické a sociálně kulturní funkce,
 • trávník společně s humusovou vrstvou zajišťuje předčištění vsakující se vody,
 • vsakovacích zařízení (většinou průlehů) jsou trávníky nejčastější vegetací filtrační vrstvy,
 • v letních měsících vykazují mnohem nižší teplotu povrchu než zpevněné plochy, zlepšují mikroklima místa (zadržování, zásak a výpar vody),
 • přispívají k omezení přehřátí okolních prostorů a syndromu neobyvatelného rozpáleného města.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • nežádoucí v místech častého provozu, nevhodné pro sešlap,
 • míra infiltrace závisí na míře zhutnění povrchových a podpovrchových vrstev půdy,
 • míra akumulace je dána mimo jiné obsahem humusu v půdě,
 • nezbytná je odborná znalost odlišností jednotlivých druhů a odrůd,
 • pro zachování vybraného typu trávníku je nutná správná údržba, která je obvykle méně unifikovaná a flexibilnější, než je zaužívaný standard (např. uzpůsobení četnosti a výšky seče aktuálnímu počasí),
 • je třeba znát vliv trávníkových druhů na zdravotní stav obyvatel a na kvalitu význačných životních faktorů, např. respektovat otázku pylových alergií při návrhu směsek pro okraje drah golfových hřišť nebo biotopových porostů.

Náklady na realizaci

 • trávníky jsou zakládány do důkladně odpleveleného substrátu, bez stavebních zbytků a větších kamenů,
 • zakládání generativní – výsevem,
 • v případě vsakovacích objektů je složení pěstebního substrátu uzpůsobeno pro dostatečné vsáknutí srážkové vody a její odvedení v předepsaném čase tak, aby objekt byl připraven pro další srážku,
 • při výběru směsi pro trávník je vhodné zodpovědět následující otázky: jde o zakládání, nebo obnova, využití plochy, namáhání plochy, ekologické podmínky daného prostředí – zvolí se příslušná směs,
 • stanovení výše výsevku,
 • orba, kultivace půdy, setí a následující válení hladkým válcem,
 • zálivka.

cca 150 – 200 Kč / m2

Náklady na údržbu

 • sečení 1- 2 x do roka,
 • v počátcích závlaha,
 • nároky na péči jsou velmi malé až střední, ve zvláštních případech až velmi vysoké,
 • jarní výživa minerálním hnojivem.

cca 10 Kč m2 / rok

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Krajinné trávníky a extenzivní květnaté louky.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Víte, že zasadit strom není jen tak?

Letáček - Sázení stromů

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství