Dešťový záhon

Popis opatření

Dešťové zahrady/záhony jsou přírodní i uměle vytvořené terénní prohlubně, do kterých mohou být svedeny srážkové vody z okolních zpevněných povrchů (střech, chodníků, atd.). Většinou se jedná o jednoduché malé objekty. Principiálně jde o kvetoucí záhon, ke kterému je určitým způsobem svedena dešťová voda z okolních zpevněných ploch nebo ze střechy pro její zadržení, filtraci a následné vsakování na místě. V dešťovém záhonu se voda zachytí, ale zdržuje se v něm po max. 72 hodin, než se odpaří, nebo vsákne, díky čemuž je eliminován problém nepříjemného zápachu, nebo množení bodavého hmyzu. Zadržená voda je profiltrována kořenovým systémem rostlin v něm rostoucích a je dále buď odvedena kanalizací, prosakována do podzemních vod, nebo zadržována v retenčních a akumulačních nádržích. Při použití původních rostlin dané lokality vzniknou nádherné bezúdržbové trvalkové záhony.

 • kvetoucí záhony tvoří trvalky, letničky, dvouletky nebo/a cibulnaté a hlíznaté rostliny – a jejich vzájemné kombinace,
 • v rámci MZI se coby náhrada trávníků používají v pokryvu vsakovacích zařízení (např. průleh nebo vsakovací retenční nádrž),
 • díky své barevnosti či textuře rostlin může vzniknout vizuálně velmi nápadný prvek zeleně,
 • zajímavý detail ve veřejném prostoru, tvoří atmosféru místa,
 • zlepšení mikroklimatu a snížení rychlosti odtoku srážek z místa,
 • přínosy pro biodiverzitu,
 • vnitřní kompozice dešťového záhonu může být různá a odvíjí se od požadovaného efektu působení,
 • řídí se zásadami tvorby extenzivních trvalkových záhonů (je nutná spolupráce s krajinářským architektem).

Implementace podle charakteru zástavby

 • podél tras a pěších zón v parku, na náměstích, v úzkých uličních pruzích,
 • zdůraznění vstupy do (důležitých budov), u památníků, školních zařízení,
 • mohou vyplňovat kořenovou mísu u stromů nebo vsakovací rýhu, průlehy a jiné vsakovací objekty,
 • doplněk pobytových teras,
 • vhodné jako náhrada trávníku na hůře dostupných místech a zbytkových plochách (úzké pruhy, dopravní ostrůvky, kruhové objezdy, atd.).

Doporučení pro realizaci opatření

Po technické stránce z pohledu HDV (především podle normy TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami) jej lze chápat jako vsakovací průleh, vsakovací rýhu nebo jiné plošné zařízení pro vsakování vody. Dešťový záhon bývá obvykle terénně tvarován jako mělce zahloubená modelace, která je osázena kvetoucím, většinou trvalkovým záhonem, případně doplněna keři. Vnitřní kompozice dešťového záhonu může být různá a odvíjí se od požadovaného efektu působení.

 • ideální hloubka je 15 až 30 cm se sklony svahů do 12 %,
 • nesmí být šířeny invazní druhy,
 • v případě vsakovacích objektů je složení pěstebního substrátu uzpůsobeno pro dostatečné vsáknutí srážkové vody a její odvedení v předepsaném čase tak, aby objekt byl připraven pro další srážku,
 • substrát spolu s kořenovým systémem rostlin působí jako filtrační vrstva – obvykle se používá směs písku, kompostu a ornice – výběr druhů musí respektovat výrazně se měnící hydrologické poměry stanoviště ve vsakovacím zařízení i různé stupně zaplavení srážkovou vodou odvíjející se od vlastní terénní modelace zařízení,
 • povrch záhonu bývá zabezpečen mulčem (obvykle štěrk, případně borka, není vhodné používat netkanou textilii nebo plastové fólie, které negativně ovlivňují půdní život, výměnu půdních plynů i vodní režim),
 • v případě záhonů ve svazích vsakovacího zařízení musí být použit mulč, který nebude vymýván přítokem vody přívalové srážky (např. vyskládání hrubších kamenů), nebo by měly být nátoky opatřeny výrobky, které zachytí také nečistoty.

Související normy (nekompletní výčet):
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • zlepšení mikroklimatu a snížení rychlosti odtoku srážek z místa,
 • přínosy pro biodiverzitu,
 • mohou nahradit povrch a filtrační vrstvu u vsakovacích zařízení (průlehů) obvykle tvořený vrátníkem – pozvednou estetické i ekologické vlastnosti takového zařízení,
 • zadržení srážkové vody, snížení povrchového odtoku,
 • ochrana půdního povrchu, protierozní funkce,
 • zlepšení místního klimatu a kvality ovzduší – zvyšují vlhkost a snižují teplotu, zachycují prach a nečistoty z ovzduší,
 • estetický přínos (zajímavé a měnící se působení v průběhu roku, kvetení, pestrý sadovnický detail, výrazné architektonické působení),
 • kořenový systém spolu s půdními organismy působí jako filtrační vrstva pro předčištění srážkové vody,
 • tvorba biotopu a podpora biodiverzity – vyšší ekologický přínos díky druhové pestrosti,
 • prostředí pro opylovače (význam pro hospodaření).
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • vyšší finanční náročnost v porovnání s trávníky,
 • větší náročnost na údržbu – častější,
 • potřebná vyšší míra zahradnických znalostí a zkušeností při zakládání i údržbě,
 • druhové omezení pro použití ve vsakovacím zařízení.

Náklady na realizaci

Investiční náklady na zemní práce a materiál pro dešťový záhon bez drenáže v sobě zahrnují výkop a odvoz 50 % původní zeminy, vegetační souvrství 40 cm, mulč 7 cm a výsadbu trvalek:

cca 2 000 – 4 000 Kč/m2

Investiční náklady na zemní práce a materiál dešťového záhonu s drenáží v sobě zahrnují výkop a odvoz původních zemin, drenáž 20 cm, vegetační souvrství 40 cm, mulč 7 cm a výsadbu trvalek:

cca 3 000 – 5 000 Kč/m2

 • záhony jsou zakládány do důkladně odpleveleného substrátu,
 • obvykle se používá mix písku, kompostu a ornice,
 • povrch záhonu bývá zabezpečen mulčem (štěrk, případně borka, není vhodné používat netkanou textilii nebo plastové fólie, které negativně ovlivňují půdní život, výměnu půdních plynů i vodní režim),
 • výběr druhů musí respektovat výrazně se měnící hydrologické poměry stanoviště ve vsakovacím zařízení i různé stupně zaplavení srážkovou vodou odvíjející se od vlastní terénní modelace zařízení (např. průlehy se obvykle navrhují s dobou prázdnění maximálně 24 hod., tzn., že výsadby musí zvládnout být po tuto dobu zatopeny až do 30 cm),
 • povrch záhonu bývá zabezpečen mulčem (obvykle štěrk, případně borka, není vhodné používat netkanou textilii nebo plastové fólie, které negativně ovlivňují půdní život, výměnu půdních plynů i vodní režim).

Náklady na údržbu

Dle typu vegetace:

 • odplevelení, jarní sestřih, zálivka, zaštipování, odstraňování suchých květenství a nevzhledných částí rostlin, dosadba uhynutých rostlin, ochrana proti chorobám a škůdcům,
 • zimní ochrana, rozdělování přestárlých trsů a výsadba mladých rostlin, hnojení a omezování příliš bujně rostoucích rostlin.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Dešťový záhon.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství