Vsakovací retenční nádrž bez regulovaného odtoku – zatravněná, osázená

Popis opatření

Tyto povrchové nádrže jsou tvořeny povrchovým retenčním prostorem jejichž objem umožňuje napojení většího množství dešťových vod svedených z rozlehlých zpevněných ploch nebo z více objektů. Takto zachycená voda se z nádrže postupně vsakuje. Dno a svahy nádrže jsou zatravněny a umožnují tak dobré předčištění vsakované vody. Při zaplavení nádrž vytváří dočasnou vodní hladinu. Podmínkou realizace vsakovací retenční nádrže jsou dobré vsakovací parametry podloží. Součástí vsakovacích nádrží je půdní filtr s vegetačním krytem, který plní čisticí funkci.

Implementace podle charakteru zástavby

 • suchá retenční dešťová nádrž jako plošný prvek se nejlépe uplatní v takovém veřejném prostranství, kterému dominuje zatravněná plocha (např. sídlištní prostory, městské parky a zahrady, návsi),
 • naopak se příliš nehodí do historické části města a vzhledem k tomu, že jsou prostorově náročnější, nejsou vhodné do uličních profilů.

Doporučení pro realizaci opatření

 • použití v případech, kdy je vsakování proveditelné (dostatečná vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí, kv = 5×10(-6) – 10(-3) m/s) a přípustné,
 • v případech, kdy poměr Ared/Avsak > 15, navrhují se vsakovací nádrže jen pro kv > 10-5 m/s,
 • maximální doporučená hloubka nadržení vody v nádrži je 30 cm,
 • dispozice tvoří ideálně mírné svahy ve sklonu 1:2,
 • přívod vody – povrchový (bodový otevřeným žlabem či laterální) nebo podpovrchový (DN a materiál dle místních podmínek),
 • součástí zařízení musí být bezpečnostní přeliv, umožňující bezpečně převést vodu při větší srážce nebo při poruše vsakovacího objektu – je umístěný v úrovni maximální retenční hladiny,
 • předčištění probíhá skrz půdní filtr a vegetaci, při velkém znečištění je vhodné předřadit vegetační pás, přes který dochází k laterárnímu nátoku do objektu, případně kalovou jímku (při podpovrchovém nátoku),
 • nádrž je buď zatravněna, nebo je pro podporu bioretenčních a mikroklimatických funkcí osázena i dalšími vegetačními prvky jako jsou stromy, keře, trvalky atd.,
 • využit může být i štěrkový mulč (estetické a kompoziční účely, snížené nároky na údržbu),
 • volba druhů dřevin, travnatých a bylinných společenstev je prováděna dle specifických stanovištních podmínek, očekávaných funkcí a dalších požadavků ve spolupráci s krajinářským architektem.

Související legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 75 2415 Suché nádrže
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • vsak a zvýšení vlhkosti půdy,
 • podporuje evapotranspiraci,
 • dobré předčištění vsakované vody pomocí humusové vrstvy,
 • v případě osazení vegetací může plnit významnou estetickou a architektonickou funkci,
 • zlepšení mikroklimatu, vegetace čistí vzduch, výparem ho ochlazuje a zvlhčuje,
 • podpora biodiverzity,
 • estetika, biodiverzita.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • vyšší prostorové nároky oproti podzemním vsakovacím zařízením technického charakteru,
 • riziko zakolmatování (zanesení) svrchních vrstev z důvodu vyššího zatížení (více odvodňovaných ploch) – zohledňuje se v návrhu,
 • pozor na zhutnění ornice při modelování terénu.

Náklady na realizaci

 • přípravné fáze, odkopávky a prokopávky, hloubené odkopávky,
 • přemístění a odvoz nevyužitého materiálu včetně jeho likvidace,
 • povrchové úpravy terénu, úpravy podloží, podkladní a vedlejší konstrukce, potrubí, bezpečností přeliv,
 • založení parkového trávníku včetně zálivky.

Náklady na údržbu

 • údržba vegetačních prvků (dle typu prvku a specifikace následné péče),
 • odstranění sedimentů z nátoku, odtoku (1x ročně a po větších deštích),
 • kontrola funkčnosti (2x ročně),
 • provozní řád vsakovacího zařízení musí obsahovat pokyny pro provoz a údržbu a intervaly provádění kontrol,
 • poškozená vsakovací plocha povrchového vsakovacího zařízení se musí opět osít či osázet zelení,
 • poškozená vsakovací plocha se musí opět osít či osázet zelení,
 • pravidelná péče o travní porost – kosení travního porostu (při dosažení výšky 100-150 mm), včetně nezbytného,
 • odstranění pokosené trávy, hnojení, závlahy – provzdušnění vertikutátorem, odstraňování odumřelé trávy, odstraňování plevelů, odstraňování spadaného listí, naplavených sedimentů a dalších nečistot z plochy zasakování,
 • v provozním řádu musí být stanoven organizační a pracovní postup pro případ ekologické havárie vzniklé v oblasti, ze které přitékají do vsakovacího zařízení srážkové povrchové vody.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Vsakovací retenční nádrž bez regulovaného odtoku – zatravněná, osázená.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství