Retenční nádrž mokřadního typu

Popis opatření

Mokřad je terénní prohlubeň (nádrž), u které se pomocí modelace terénu vytvářejí místa s různou hloubkou vody. Mělká místa v nádrži jsou osázená mokřadními rostlinami, které představují vhodné podmínky pro proces biologického čištění vody v kořenovém prostoru rostlin. Mokřady plní jak okrasnou, tak  i rekreační funkci ve veřejném prostranství. Jejich retenční úloha, ale není primárně určena pro zachycení velkého přítoku srážkových vod. Takto vytvořený přírodní biotop, umožňuje výskyt pestré škály druhů rostlin a živočichů. Stejně jako retenční nádrž se stálou hladinou má i umělý mokřad prostor stálého nadržení (zatopení), který je určen úrovní umístění odtokového potrubí.

Implementace podle charakteru zástavby

 • častěji do větších krajinářských parků a do okrajových částí rekreačních zón,
 • menší mokřady mohou být použity ve větších sídlištních celcích a městských parcích,
 • moderní městské prostory, které jsou na přítomnosti mokřadu založeny a zakomponovávají jej,
 • v případech, kdy vsakovaní není přípustné,
 • v případech, kdy je vhodná podpora výparu, čištění vody a biodiverzity.

Doporučení pro realizaci opatření

 • je tvořen nepropustným podložím pokrytým vrstvou bahna (vodná směs minerálních a organických látek),
 • úroveň dna, respektive hloubka vody u mokřadu je poměrně členitá,
 • v závislosti na úrovni odtokového potrubí vytváří zatopené zóny vhodné pro plovoucí nebo ponořenou vegetaci a zóny vhodné pro emerzní (bahenní) vegetaci,
 • odtokové potrubí je řešeno pomocí regulátoru odtoku,
 • nádrž má bezpečnostní přeliv pro případ mimořádných dešťových událostí,
 • přítok do nádrže je vhodné konstrukčně oddělit pomocí hrázky tak, aby umožnil usazování znečištění převážně ve vyhrazené části nádrže,
 • těsnění, vtokový objekt s opevněním, předřazený sedimentační prostor, dělící hrázka z propustného materiálu,
 • břehová vegetace, sklony svahů mírné,
 • regulátor odtoku, bezpečnostní přeliv, výtokový objekt,
 • předčisticí funkci zajišťuje konstrukčně oddělený předřazený sedimentační prostor, kde jsou zachyceny usaditelné látky.

Související legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • retence a regulace a čištění odtoku,
 • zlepšení jakosti přitékající vody (biologické procesy),
 • podporuje evapotranspiraci,
 • zvýšení vlhkosti půdy,
 • atraktivita opatření a rekreační funkce,
 • podpora biodiverzity,
 • edukační funkce.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • prostorové nároky,
 • omezená vhodnost použití do ryze městských veřejných prostor,
 • stálá hladina nádrže bez výskytu vodního hmyzu nebo obojživelníků může být líhništěm komárů.

Náklady na realizaci

 • realizace opatření má různé nároky na investiční i provozní náklady,
 • významný rozdíl má především velikost mokřadu, původní využití pozemku a podloží, ve kterém se buduje,
 • přípravné fáze, odkopávky a prokopávky, přemístění a odvoz nevyužitého materiálu včetně jeho likvidace, povrchové úpravy terénu, úpravy podloží, podkladní a vedlejší konstrukce, potrubí, bezpečnostní přeliv, výsadbu rostlin.

Náklady na údržbu

 • odstranění naplavených předmětů, náletové vegetace, případného sedimentu,
 • sekání, údržba vodní vegetace a okolí, kontrola funkčnosti objektu,
 • biologickém čištění zajišťuje velké množství vysazených rostlin,
 • nesmí docházet k vysychání mokřadu,
 • odstranění odpadků z hladiny 6x ročně,
 • údržba vegetačních prvků – dle typu prvku a specifikace následné péče,
 • odstranění sedimentů z nátoku a odtoku – 1x ročně,
 • vytěžení sedimentu z předřazeného sedimentačního prostoru – dle potřeby,
 • kontrola regulátoru odtoku – 2x ročně a po větších deštích,
 • kosení v úrovni dna – 1x ročně cca 25 % plochy nádrže,
 • kontrola funkčnosti – 2x ročně.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Retenční nádrž mokřadního typu.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství