Retenční nádrž se stálou hladinou vody/zásobním prostorem (s regulovaným odtokem)

Popis opatření

Povrchové nádrže jsou tvořeny povrchovým retenčním prostorem, jejichž velký objem umožňuje napojení většího množství dešťových vod svedených z rozlehlých zpevněných ploch nebo z více objektů. Takováto terénní prohlubeň (nádrž), slouží primárně k zachycení povrchového odtoku s následným regulovaným odpouštěním a ke snížení kulminačního průtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

Při realizaci je vytvořen zatopený prostor se stálou hladinou, nabízející zajímavý a často v širším území ojedinělý biotop s pestrou pobřežní vegetací a osídlením živočichy (ryby, obojživelníci, vodní ptactvo) s funkcí architektonickou, okrasnou i funkční (výpar, zpomalení odtoku, čištění odtoku).

Implementace podle charakteru zástavby

 • plošně náročnější opatření HDV – v rozlehlejších veřejných prostranstvích – v městských parcích, na dětských hřištích nadstandardních rozměrů nebo v částech větších sídlištních prostorů,
 • z důvodu atraktivity umísťováno v blízkosti zástavby nebo v parcích,
 • doplněním o další funkce a mobiliář vzniká hodnotný veřejný prostor.

Doporučení pro realizaci opatření

 • neodstraňuje silné znečištění vody – dešťovou vodu svádět z méně zatížených zpevněných ploch, nebo střech okolních nemovitostí, případně zajistit předčištění,
 • dva funkční prostory – retenční a stálého nadržení,
 • prostor stálého nadržení (zatopení) je určen úrovní umístění odtokového potrubí, tj. úrovní stálé hladiny – prostor nad touto úrovní zajišťuje retenční funkci nádrže,
 • horní úroveň retenčního prostoru je určena bezpečnostním přelivem pro převedení průtoků při mimořádných dešťových událostech,
 • odtokové potrubí je řešeno pomocí regulátoru odtoku,
 • odtok od přelivu nesmí způsobovat erozi či poškození navazujících transportních prvků a pro zamezení zpětnému vzdutí, musí být dimenzován na stejnou hodnotu jako přítok k objektu,
 • přítok do nádrže je vhodné konstrukčně oddělit pomocí hrázky tak, aby umožnil usazování znečištění,
 • další možnou úpravou umožňující částečné biologické čištění je vysazení vodních a mokřadních rostlin pro vznik biotopu.

Související legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • retence a regulování povrchového odtoku,
 • ochrana před kulminačními průtoky,
 • podporuje evapotranspiraci,
 • zvýšení vlhkosti půdy,
 • atraktivita opatření a rekreační funkce,
 • podpora biodiverzity,
 • zvýšení hodnoty okolních nemovitostí.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • prostorové nároky,
 • umožňuje pouze částečné předčištění,
 • stálá hladina nádrže bez výskytu vodního hmyzu nebo obojživelníků může být líhništěm komárů,
 • ne vždy přijetí veřejností (netradiční prvek, vizuálně „přírodní“, navazující na sebe hmyz).

Náklady na realizaci

 • přípravné fáze, odkopávky a prokopávky, hloubené odkopávky,
 • modelace terénu a odvoz nevyužitého materiálu včetně jeho likvidace,
 • úpravy podloží, podkladní a vedlejší konstrukce, potrubí,
 • vybudování bezpečnostního přelivu a regulovaného odtoku včetně revizní šachty,
 • založení vegetačních prvků na okrajích nebo součástí nádrže (vodní rostliny, biotop),
 • napojení odvodňovaných ploch do objektu retenční nádrže zprovoznit až poté, co bude její konstrukce a povrchy uvedeny do své definitivní podoby.

Náklady na údržbu

 • provozní řád vsakovacího zařízení musí obsahovat pokyny pro provoz a údržbu a intervaly provádění kontrol,
 • v provozním řádu musí být stanoven organizační a pracovní postup pro případ ekologické havárie vzniklé v oblasti, ze které přitékají do zařízení srážkové povrchové vody,
 • pokud je vsakovací zařízení opatřeno filtrační vrstvou, je zapotřebí provádět kontroly sorpční schopnosti substrátu,
 • odstranění naplavených předmětů, náletové vegetace a případného sedimentu,
 • údržba vodní vegetace, sekání a údržba okolí,
 • čištění přelivu, odstranění naplavených předmětů, náletové vegetace,
 • spolupráce s odborníky na faunu – ichtyolog, zoolog apod. k zabránění přemnožení konkrétních druhů.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Retenční nádrž se stálou hladinou vody/zásobním prostorem (s regulovaným odtokem).

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství