Průleh s regulovaným odtokem

Popis opatření

Povrchový retenční objekt (plošný nebo liniový) s půdním filtrem, do nichž je přiváděn srážkový odtok z okolních ploch, umožňující krátkodobé zadržení vody pomocí vytvořeného zahloubení a její bezpečné odvedení pomocí regulovaného odtoku. Vzhledem k tomu, že vsakování není přípustné, voda je pouze zadržená v prohlubni a následně odváděna pomocí regulovaného odtoku. Průlehy jsou zatravněny nebo pro zvýšení podpory bioretenčních a mikroklimatických funkcí mohou být osázeny i dalšími vegetačními prvky (stromy, keře, trvalky atd.).

Implementace podle charakteru zástavby

 • vhodné je využití v návaznosti na plochy, ze kterých není průtok soustředěn, ale je rozprostřen v dostatečně dlouhé linii,
 • jako podpůrný prvek odvodnění velkých zpevněných ploch jako parkovišť a nově vzniklých náměstí,
 • chodníky, cyklostezky a komunikace, ulice, silnice nižších tříd, které bývají často vyspádované k navazující zatravněné ploše,
 • opatření je vhodným řešením pro oddělení dvou provozně odlišných prostorů, jako např. chodníku nebo cyklostezky od rušné komunikace,
 • díky svému převažujícímu lineárnímu charakteru může doprovázet samostatně stojící stromořadí,
 • uplatnění najdou například i jako prvky ploch zeleně – dětských hřišť (suchý potok, pískoviště..).

Doporučení pro realizaci opatření

 • použití v případech, kdy je vsakování neproveditelné, ale přípustné, tj. neexistuje riziko znečištění podzemní vody,
 • vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí je nedostatečná k prázdnění objektu pouze vsakem (kv < 1 x 10(-6) m/s) a musí být doplněn regulovaný odtok,
 • kritériem je množství srážkových vod, které je potřeba zadržet a vsáknout – stanovuje se na základě výpočtových postupů stanovených v technických normách a je závislé především na hydrologických podmínkách území (velikosti návrhové srážky) a charakteru odvodňované plochy (velikost, tvar, sklonitost a propustnost povrchů),
 • regulovaný odtok se skládá ze sběrného potrubí a regulátoru odtoku (sběrné potrubí – perforované, zpravidla plastové, průměr min 100 mm (více v případě potřeby), sklon minimálně 2 %, regulátor odtoku – clona ve stěně, případně vírový regulátor/ventil),
 • revizní šachta musí zajišťovat bezpečný vstup za účelem údržby a revize regulovaného odtoku,
 • bezpečnostní přeliv umožňuje bezpečně převést vodu při větší srážce nebo při poruše vsakovacího objektu (zpravidla vertikální plastová trubka zaústěná do revizní šachty za regulační prvek, horní úroveň odpovídá maximální návrhové hladině nadržení vody v průlehu),
 • voda by měla být v průlehu zadržena jen krátkodobě, jinak by mohlo docházet k úhynu rostlin a snížení vsakovací schopnosti,
 • tvar průlehu je řešen dle prostorových možností – od mělkých a širších až po prostorově méně náročný s kolmými stěnami,
 • dispozice průlehu tvoří svahy ideálně ve sklonu 1:3 – pro zachování stability svahu je jako maximální sklon doporučován 1:2 – v případě omezených prostorových možností lze průleh řešit s kolmými, konstrukčně zpevněnými stěnami,
 • maximální doporučená hloubka nadržení vody v průlehu je 30 cm,
 • přítok vody by neměl být soustředěn do jednoho bodu, ale měl by být rovnoměrně rozložený po délce průlehu a vedený skrz snížený nebo přerušovaný obrubník a přes zatravněný pruh, který zvyšuje čistící schopnost. v případě bodového nátoku (žlábek a pod.) je nutné opevnit dno pod zaústěním,
 • předčištění skrz půdní filtr a vegetaci, při velkém znečištění je vhodné předřadit vegetační pás, přes který dochází k laterárnímu nátoku do objektu,
 • průlehy je možné řešit jako prostý zatravněný pás nebo je lze osázet květinovými záhony, případně dalšími vegetačními prvky (keře, stromy),
 • druhový výběr rostlin je nutné přizpůsobit požadovanému estetickému záměru, místním specifickým podmínkám (světlo/stín, krátkodobé zaplavení a vysychání půdy, kvalitě přiváděné vody, přítomnosti posypových solí..) a možnostem následné údržby.

Související legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
ČSN 75 2415 Suché nádrže
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • funkce vodohospodářská – vsak, výpar, zpomalení odtoku, čištění odtoku,
 • další funkce – zlepšení mikroklimatu, estetika, biodiverzita,
 • poměrně nízké investiční náklady zvyšuje instalace technických prvků (regulátor odtoku, revizní šachta..),
 • úspora v podobě úspory na poplatcích za odvod srážkových vod kanalizací (jako součást vody odpadní – tzv. stočné),
 • poměrně nenáročné na údržbu,
 • jednoduché začlenění do městského prostředí a sídelní zeleně,
 • zvýšení atraktivity území o zajímavé architektonické (zelené) plochy,
 • zlepšení místních vláhových podmínek, a tím snížení potřeby zavlažování na zástavbu navazujících zelených ploch.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • vyžaduje poměrně velké vsakovací plochy (cca 7–20 % z velikosti odvodňované plochy),
 • v návrhu je nutné zohlednit riziko zakolmatování (zanešení) svrchních vrstev,
 • nároky na koordinaci s podzemními sítěmi technické infrastruktury,
 • neodstraňuje silné znečištění potenciálně výrazněji znečištěných ploch,
 • pro správnou funkčnost je nutné, aby půdní profil i podloží bylo dostatečně propustné.

Náklady na realizaci

 • sejmutí ornice, modelace terénu a odvoz nevyužitého materiálu včetně jeho likvidace, vybudování bezpečnostního přelivu a regulovaného odtoku, založení trávníku nebo jiných vegetačních prvků, doplnění o humusovou a písčitohlinitou vrstvu včetně zálivky, u záhonových výsadeb i mulčování vhodným materiálem,
 • v případě vsakovacích objektů je složení pěstebního substrátu uzpůsobeno pro dostatečné vsáknutí srážkové vody a její odvedení v předepsaném čase tak, aby objekt byl připraven pro další srážku,
 • substrát spolu s kořenovým systémem rostlin působí jako filtrační vrstva – mix písku, kompostu a ornice,
 • výběr druhů musí respektovat výrazně se měnící hydrologické poměry stanoviště ve vsakovacím zařízení i různé stupně zaplavení srážkovou vodou odvíjející se od vlastní terénní modelace zařízení (např. průlehy se obvykle navrhují s dobou prázdnění maximálně 24 hod., tzn., že výsadby musí zvládnout být po tuto dobu zatopeny až do 30 cm),
 • povrch záhonu bývá zabezpečen mulčem (štěrk, případně borka, není vhodné používat netkanou textilii nebo plastové fólie, které negativně ovlivňují půdní život, výměnu půdních plynů i vodní režim),
 • v případě záhonů ve svazích vsakovacího zařízení musí být použit mulč, který nebude vymýván přítokem vody mpřívalové srážky (např. vyskládání hrubších kamenů), nebo by nátoky opatřeny měly být opatřeny výrobky, které zachytí také nečistoty.

Náklady na údržbu

 • sekání travnatých ploch 4–6 x ročně včetně nezbytného odstranění pokosené trávy, hnojení, závlahy,
 • provzdušnění vertikutátorem, odstraňování plevelů, spadaného listí, naplavených sedimentů a dalších nečistot z plochy zasakování,
 • údržba dalších vegetačních prvků – dle typu prvku a specifikace následné péče 2x ročně,
 • kontrola funkčnosti (vč. bezpečnostního přelivu) – 2x ročně,
 • kontrola regulátoru odtoku – 2x ročně a po větších deštích,
 • provozní řád vsakovacího zařízení musí obsahovat pokyny pro provoz a údržbu a intervaly provádění kontrol,
 • v provozním řádu musí být stanoven organizační a pracovní postup pro případ ekologické havárie vzniklé v oblasti, ze které přitékají do vsakovacího zařízení srážkové povrchové vody,
 • poškozená vsakovací plocha povrchového vsakovacího zařízení se musí opět osít či osázet zelení,
 • poškození zabudovaných podzemních vsakovacích zařízení rozrostlým kořenovým systémem stromů se musí zabránit odstraňováním náletových dřevin,
 • pokud je vsakovací zařízení opatřeno filtrační vrstvou, je zapotřebí provádět kontroly sorpční schopnosti substrátu a jeho nasycení sledovanými polutanty např. těžkými kovy, látkami ze skupiny polychlorovaných aromatických uhlovodíků (PAU) a ropnými látkami.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Průleh s regulovaným odtokem.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství