Zateplení obvodového pláště budovy

Popis opatření

Zvýšení tepelně izolační úrovně obvodových stěn a střechy budov (nových i stávajících), nejlépe v kombinaci se zateplením podlah nad venkovním prostorem a podlahou na terénu pomocí tepelně-izolačních materiálů s důslednou eliminací tepelných mostů (místo v konstrukci budovy, odkud uniká podstatně více tepla než v jeho okolí, např. v místě styku základů a stěn budovy, balkónové konzoly, osazení oken apod.). V případě širšího záběru se jedná i o zateplení podlahy půdy.

Optimální je realizovat veškerá opatření současně ve spojení s výměnou otvorových výplní, vč. zateplení soklové části budovy.

Zateplení je tvořeno několika vrstvami, kdy se v základu jedná o podklad, izolant, penetraci a povrchovou omítku. Možnost využití i druhotných materiálů.

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

Parametry použitého tepelně-izolačního materiálu se odvíjí nejlépe od vypracovaného energetického posudku budovy, kdy je potřeba brát v úvahu více kritérií. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jsou dány příslušnou legislativou.

 • pro tepelnou izolaci se využívá různých materiálů (např. pěnový / extrudovaný polystyrén, grafitový izolant, kamenná vlna, korkové desky, pěnové sklo, přírodní materiály – konopí, sláma atd.) a systémů zateplení (odvětrávaná zateplená fasáda, fasáda s termochromním systémem, foukaná izolace atd.),
 • optimální tloušťka vnější stěny izolantu je 200 mm a více, záleží na zvoleném druhu materiálu a na součiniteli tepelné vodivosti materiálu ʎd (W/m.K),
 • čím nižší je tato hodnota součinitele tepelné vodivosti, tím lepší tepelně technické vlastnosti má daná konstrukce a tím i nižší může být tloušťka tepelného izolantu,
 • mezi další kritéria patří nehořlavost a zvuková neprůzvučnost daného materiálu,
 • pro stanovení tloušťky tepelné izolace na jednotlivé konstrukce je nejdůležitější hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K), kterou požaduje ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Podmínky realizace:

 • zhodnocení stávajícího stavu budovy – posouzení energetické náročnosti budovy,
 • zpracování energetického posudku, posouzení technických vlastností zdiva,
 • použití termovizní kamery pro zjištění tepelných ztrát a úniků tepla z budovy,
 • navržení správné technologie přípravy, skladby zateplovacího systému,
 • použití správných komponentů certifikovaného systému,
 • kvalitní projekt a následná kvalitní a odborná aplikace zateplovacího systému (ověřený dodavatel, stavební dozor).

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • úspora energie na vytápění (30–60 % nákladů na vytápění),
 • stabilnější teplota vnitřního prostředí budovy i v letním období tedy ochrana před nežádoucím přehřátím vnitřních prostor v létě,
 • zvýšení požární bezpečnosti budovy (nehořlavé izolace),
 • zmírnění povětrnostních vlivů na stavbu, efektivní ochrana fasády,
 • omezení až úplné vymizení plísní a spor plísní,
 • zvýšení akustického komfortu,
 • realizace podporuje zlepšení návratnosti dalších investičně náročných opatření pro další energetické úspory (např. tepelné čerpadlo, solární ohřev vody, FVE atd.),
 • finanční zhodnocení budovy,
 • vizuální zlepšení vzhledu budovy a vliv na okolní lokalitu,
 • životnost správně realizovaných zateplovacích systémů je cca 20-25 let.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • špatný výběr materiálů kontaktního zateplovacího systému,
 • aplikace sytých odstínů omítky nebo barev na zateplenou fasádu vede ke snížení schopnosti odrážet světlo z povrchu, což vede k přehřívání výztužné vrstvy s omítkou (teplota v letních měsících až 70°C),
 • nutno vždy přihlížet k možnému hnízdění chráněných druhů živočichů (např. netopýr, rorýs obecný atd.), vytvoření náhradních úkrytů,
 • vyšší riziko zničení pláště budovy nárazem tvrdého předmětu, kdy mechanické poškození je potřeba opravit, aby došlo k omezení působení klimatických vlivů na budovu,
 • horší propustnost vodních par v případě neodborného provedení zateplení,
 • nedostatečné řešení tepelných mostů může vést ke vzniku plísní ve vnitřních prostorech díky kondenzaci vzdušné vlhkosti při nízkých teplotách.

Náklady na realizaci

 • cena zateplení se odvíjí od typu a parametrů použitého materiálu (tloušťka, objemová hmotnost použitého zdiva atd.), vše v souvislosti se stávajícím a plánovaným stavem budovy,
 • náklady na lešení,
 • pravidelný stavební dozor,
 • energetický posudek (pro RD 10–20 tis. Kč).

Orientační cena za zateplení 1 m2 šikmé střechy minerální vatou o tloušťce 300 mm, včetně práce se pohybuje cca v rozmezí 550 až 700 Kč, v případě fasády o tloušťce 200 mm (kontaktního zateplení ETICS) to je 2 500 až 3 000 Kč, izolace stropu minerální foukanou vatou v tloušťce 400 mm se pohybuje od 1000 Kč za 1 m2  (data Asociace výrobců minerální izolace).

Kvalitní stavební materiál tvořící obvodové zdivo domu s dostatečně vysokými tepelně izolačními parametry je schopen akumulovat teplo, bez nutnosti zateplení.

700 – 1000 Kč/m2

Náklady na údržbu

 • čištění fasády od nečistot, řas a plísní (povětrnostní vlivy),
 • provádění udržovacích ochranných nátěrů,
 • revize a následné opravy mechanických poškození (trhliny apod.) či celková sanace,
 • cena se odvíjí od použité technologie, rozsahu poškození atd.

60 – 160 Kč/m2

Časová náročnost

 • doba potřebná k zateplení celé budovy je závislá na celkové ploše a členitosti budovy a řádově se pohybuje v rozmezí několika týdnů až měsíců,
 • náročnější je  realizace opatření u budov ve špatném technickém stavu.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Zateplení obvodového pláště budovy.

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030)

Vize a cíle města Ostravy ohledně celkového snížení emisí CO2.

Textový dokument
Ikona šipka

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzva č. 31, 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Termín pro podání žádosti: 29.11.2022 – 30.6.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 31 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 56, 57 Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Termín pro podání žádosti: 17.10.2023 – 17.10.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 56 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 58 a 59 – Deinstitucionalizace sociálních služeb

Termín pro podání žádosti: 15.11.2023 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 58 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. Speciální podmínkou této výzvy je schválený transformační plán dle vzoru zveřejněného na "Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (mpsv.cz)"..

Výzva č. 71, 72 Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Termín pro podání žádosti: 30.3.2023 – 28.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 71 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 91, 92, 93 Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Termín pro podání žádosti: 24.4.2024 – 24.4.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 91 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 16 – Knihovny ITI

Termín pro podání žádostí: 19.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 20 – Mateřské školy ITI

Termín pro podání žádostí: 29.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 30 – Sociální služby ITI

Termín pro podání žádostí: 24.10.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 37 – Základní školy ITI

Termín pro podání žádostí: 15.12.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 38 – Sociální bydlení ITI

Termín pro podání žádostí: 3.11.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 50 Muzea ITI

Termín pro podání žádostí: 6.12.2022 – 31.7.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 90 Cestovní ruch ITI

Termín pro podání žádostí: 15.8.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 94 – Další vzdělávání ITI

Termín pro podání žádostí: 13.7.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 115, 116 Sociální bydlení II KPSV+

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 115 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. V případě, že žadatel předkládá žádost o podporu dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ do výzvy č. 115 nebo č. 116, dokládá jako povinnou přílohu potvrzení souladu předkládaného projektu s Plánem sociálního začleňování. Datum vydání potvrzení musí být před podáním žádosti o podporu a zároveň pozdější než datum vyhlášení výzvy.

Výzva č. 101, 102 Sociální bydlení II

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 101 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 48 – Vzdělávání (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 21.3.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 70 Kultura – památky a muzea CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 86 Cestovní ruch CLLD

Termín pro podání žádostí: 24.8.2024 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 114 Kultura – knihovny CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Termín pro podání žádostí: 3. 4. 2023 - 28. 6. 2024

Výzva HOUSEnerg č.1/2024 NZÚ Light

Termín pro podání žádosti: 17. 1. 2023 - 31. 12. 2024 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů. Podpora z této výzvy je speciálně zaměřena na skupiny obyvatel s nízkými příjmy, příjemce vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Výzva HOUSEnerg č. 2/2024 NZÚ Rodinné domy Standard

Termín pro podání žádosti: 15. 2. 2024 - 30. 6. 2028 v 17:00 nebo vyčerpáním alokace. Odkaz na výzvu zatím nebyl zveřejněn. Výzva nahrazuje dříve aktivní výzvu HOUSEnerg č. 4/2023. Informace k této výzvě najdete v přehledu výzev: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/texty-vyzev/.

Výzva HOUSEnerg č. 5/2023 NZÚ Rodinné domy „Oprav dům po babičce“

Termín pro podání žádosti: 26. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva HOUSEnerg č. 6/2023 NZÚ Bytové domy pro SVJ a bytová družstva

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 7/2023 NZÚ Bytové domy pro veřejnou správu a obce

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 8/2023 NZÚ Bytové domy Standard

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství