Zasakovací pás

Popis opatření

Zasakovací pásy jsou liniové prvky ochrany. Jedná se o ideálně po vrstevnici vedené travnaté pásy s možností dosadby stromů. Zasakovací pásy travní, křovinné, popř. lesní, se navrhují buď na svažitých pozemcích podél vrstevnic, kde se střídají s plodinami nedostatečně chránícími půdu před erozí, nebo se budují podél nádrží nebo vodotečí k zabránění vnikání erozních smyvů do recipientů.

Implementace podle charakteru zástavby

 • v ploše povodí – v rámci nebo na okraji zemědělského pozemku,
 • zasakovací pásy mohou být doplněny doprovodnou zelení a mohou tak sloužit zároveň jako prvek ÚSES,
 • k navýšení účinku lze doplnit plošnými agrotechnickými a organizačními opatřeními na ploše svahu a dalšími liniovými biotechnickými opatřeními např. průlehy, mezemi apod.

Doporučení pro realizaci opatření

 • použití v případě neúčinnosti či nemožnosti realizace nižších typů opatření (organizačních a agrotechnických opatření) nebo jako jejich doplnění,
 • lze je použít i za účelem rozčlenění krajiny,
 • minimální šířka – 20 m.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • zasakovací pásy převádí povrchově odtékající vodu na odtok podpovrchový, dále snižují rychlost povrchového i soustředěného odtoku a mají pozitivní vliv na zvýšení vsaku do půdy,
 • zasakovací pásy mají mírně pozitivní vliv na hydromorfologii vodních toků: brání vnosu jemných půdních částic a anorganických sedimentů do vodních toků, čímž pozitivně ovlivňují velikostní strukturu sedimentu a životní prostředí vodních živočichů,
 • zlepšují jakost vody v recipientu v důsledku zamezení přísunu jemných půdních částic a na ně vázaného znečištění z erozního smyvu,
 • zlepšují vodní režim v půdě a omezují důsledky eroze, což je pozitivní pro vodní organizmy,
 • hlavními vlivy na krajinu jsou zvýšení a posílení biodiverzity, zlepšení možností migrace živočichů, příznivý vliv na zadržení vody v krajině, zpomalení nebo i zastavení rozrušování a následné degradace půdy a odnosu půdy (zpevnění půdy kořenovým systémem),
 • jejich realizace vede k omezení degradace půdy a tím i ke snižování spotřeby umělých hnojiv pro zachování výnosů,
 • zvyšuje estetický ráz krajiny,
 • mohou být využívány jako zdroj krmení pro dobytek, produkce přírodních hnojiv.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy.

Náklady na realizaci

 • náklady na zatravnění významně závisí na zvolené travní směsi,
 • náklady se pohybují okolo cca 6 500 Kč/ha.

Náklady na údržbu

 • údržba travního porostu a případné další doplňující výsadby.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Zasakovací pás.

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství