Příkop

Popis opatření

Příkop je prvek podobný průlehu s prudšími svahy, zachycuje povrchově stékající vodu, kterou vsakuje, nebo postupně odvádí. Jako záchytný nebo zasakovací objekt je často navrhován v místech, kde není dostatečně velký možný zábor půdy pro vybudování průlehu. Prvek může být spojen s nízkou zemní hrázkou/mezí či travnatým pásem. Příkop není pro techniku přejezdný a pro jeho překonání je nezbytné budovat propustky nebo mostky.

Implementace podle charakteru zástavby

 • v ploše povodí – v rámci nebo na okraji zemědělského pozemku,
 • záchytný příkop musí být doplněn svodným biotechnickým opatřením (průleh, příkop) zaústěným do recipientu,
 • při doplnění všech typů příkopů o organizační a agrotechnická opatření na ploše pozemku dojde k navýšení výsledného efektu opatření a i k jeho samotné ochraně (nezanášení). Tyto prvky mohou rovněž být spojeny s nízkou zemní hrázkou/mezí. Tím se vznikne možný prostor pro výsadbu vegetace. Cílem travního pásu je zachycení splavenin z výše ležícího pozemku dříve než se dostanou do retenčního prvku nebo do odváděcího prvku, který zanesou nebo se tak dostanou přímo a bez další retence do hydrografické sítě,
 • k navýšení účinku lze doplnit plošnými agrotechnickými a organizačními opatřeními na ploše svahu.

Doporučení pro realizaci opatření

 • použití v případě neúčinnosti či nemožnosti realizace nižších typů opatření (organizačních a agrotechnických opatření) nebo je lze použít za účelem rozčlenění krajiny. Jsou finančně nákladnější. Doporučená realizace pro ochranu osob a majetku z důvodu jejich efektivnosti v tomto ohledu,
 • příčný profil – trojúhelníkový, parabolický, lichoběžníkový,
 • sklon svahů 1:1,5 až 1:2,
 • max. hloubka – 100 cm,
 • min. hloubka – 40 cm,
 • max. délka – 800 m,
 • šířka ve dně – ideálně v rozmezí 0,3 – 0,6 m,
 • podélný sklon do 3 %, u svodných příkopů dle sklonu terénu a druhu opevnění.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • záchytný příkop má pozitivní vliv na zvýšení vsaku vody do půdy, zpomalení povrchového odtoku (tak, aby nenabyl unášecí síly schopné odnášet zeminu) a snížení jeho objemu, přerušení délky svahu za účelem zamezit vzniku soustředěného odtoku či přerušení dráhy odtoku a zvýšení vsaku vody do půdy. Zároveň dokáže zachytit odtok při vyšších srážkových úhrnech (přívalových srážkách) a ochránit před zatopením objekty níže po svahu,
 • svodné příkopy regulují rychlost a objem povrchového odtoku, odvádějí povrchový odtok při vyšších srážkových úhrnech přívalových srážek a chrání před zatopením objekty pod nimi níže po svahu,
 • zasakovací příkop má mírně pozitivní vliv na hydromorfologii vodních toků: brání vnosu jemných půdních částic a anorganických sedimentů do vodních toků, čímž pozitivně ovlivňuje velikostní strukturu sedimentu a životní prostředí vodních živočichů,
 • zlepšují vodní režim v půdě a omezují důsledky eroze – pozitivní pro vodní organizmy,
 • hlavními vlivy na krajinu jsou zvýšení a posílení biodiverzity, zlepšení možností migrace živočichů, příznivý vliv na zadržení vody v krajině, protierozní funkce a v neposlední řadě zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy, řešení majetkoprávních vztahů a zpracování projektové dokumentace.

Náklady na realizaci

 • průměrné náklady na příkop se zatravněným profilem – cca 1 500 Kč/bm.

Náklady na údržbu

 • odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, u příkopu s vyššími sklony údržba a opravy opevnění.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Příkop.

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství