Mez

Popis opatření

Meze (vedené většinou po vrstevnici) bývají často navrhované s průlehy ve své spodní části a jsou trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku. Nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím sedimentačním pásem nad mezí a průlehem pod ní.

Implementace podle charakteru zástavby

 • v ploše povodí – v rámci nebo na okraji zemědělského pozemku,
 • meze mohou být (a také často bývají) navrhovány společně s dalšími liniovými biotechnickými opatřeními (příkopy, průlehy, zasakovacími pásy), čímž je změněna funkčnost opatření,
 • při doplnění doprovodné zeleně mohou sloužit i jako prvek ÚSES,
 • navýšení účinku na ploše svahu lze doplnit plošnými agrotechnickými a organizačními opatřeními.

Doporučení pro realizaci opatření

 • použití v případě neúčinnosti či nemožnosti realizace nižších typů opatření (organizačních a agrotechnických opatření) nebo jako jejich doplnění
 • lze je použít i za účelem rozčlenění krajiny,
 • maximální výška – 1 až 1,5 m dle místních podmínek,
 • sklony svahů – ideálně 1 : 1,5,
 • podélný sklon – 2 – 5 %.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • meze mohou akumulovat vodu v krajině, přerušují délky svahu, zvyšují vsak vody do půdy, či snižují rychlost povrchového odtoku,
 • meze mají mírně pozitivní vliv na hydromorfologii vodních toků: brání vnosu jemných půdních částic a anorganických sedimentů do vodních toků, čímž pozitivně ovlivňují velikostní strukturu sedimentu a životní prostředí vodních živočichů,
 • zlepšují vodní režim v půdě a omezují důsledky eroze, což je pozitivní pro vodní organizmy,
 • meze a dřevinná zeleň na nich rostoucí má velký význam také z hlediska krajino-estetického, např. jako hnízdiště a migrační zóny drobné zvěře, hmyzu, rostlin a všech živých organizmů,
 • zvyšují zároveň průchodnost krajiny apod., zpomalení nebo i zastavení rozrušování a následné degradace půdy a odnosu půdy (zpevnění půdy kořenovým systémem) – sedimentační pás; snížení množství odnesených půdních částic,
 • realizace mezí vede k omezení degradace půdy a dále přináší také zvýšený estetický ráz krajiny.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy, řešení majetkoprávních vztahů a zpracování projektové dokumentace,
 • mohlo by dojít ke střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle zákona č.114/1992 Sb. (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 2000).

Náklady na realizaci

 • je zde nutné vynětí pozemku z půdního fondu, projektová dokumentace pro stavební povolení, realizace stavby,
 • průměrné náklady na mez – cca 1 500 Kč/bm.

Náklady na údržbu

 • údržba travního porostu a případné výsadby.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Mez.

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství