Větrolamy a ochranná dřevinná výsadba

Popis opatření

Trvalé lesní porosty, tzv. ochranné lesní pásy (OLP) – větrolamy, patří k nejúčinnějším opatřením proti větrné erozi. Podstatou příznivého účinku větrolamů je snížení rychlosti větru v určité vzdálenosti před a za větrolamem a snížení turbulentní výměny vzdušných mas v přízemních vrstvách (Janeček a kol., 2012). Obecně se jedná o různě široké pásy stromů a keřů orientované kolmo na převládající směr větru s protierozní a půdoochrannou funkcí.

Implementace podle charakteru zástavby

 • v ploše povodí – v rámci, nebo na okraji zemědělského pozemku.

Doporučení pro realizaci opatření

 • Větrolamy lze použít jako protierozní prvek (zejména proti větrné erozi), ale i za účelem rozčlenění krajiny,
 • směr hlavních větrolamů bude veden pokud možno kolmo na směr převládajících větrů s dovolenými odchylkami 30°, výjimečně i 45°,
 • skladba – z jedné či dvou řad stromů bez keřového patra (prodouvavý), z více řad stromů a keřového patra (neprodouvavý), a nebo z jedné či dvou řad stromů s keřovým patrem (poloprodouvavý),
 • šířka – obyčejně 8 – 11 m, v polohách s prašnými bouřemi však až 16 m,
 • výška – keřové patro je vhodné do výše 0,6 – 1,5 m,
 • odstupová vzdálenost hlavních větrolamů – řídí se účinností vzrostlého větrolamu a typem půdy: suché a výsušné půdy – 300 až 400 m, hlinité půdy – 500 až 600 m, těžké půdy – až 850 m,
 • odstupová vzdálenost vedlejších větrolamů – až 1000 m,
 • vhodná kombinace více druhů dřevin.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • větrolamy zadržují vodu v krajině, zvyšují vsak vody do půdy. V případě realizace po vrstevnici přerušují dráhy soustředěného odtoku, tedy zejména zpomalují povrchový odtok,
 • větrolamy mají omezený vliv na zlepšení jakosti povrchových vod, ale podporou infiltrace vody do půdy mohou přispět k přečištění vod vsakem,
 • hlavní funkcí je ochrana proti degradaci půdy větrnou erozí. Větrolamy mohou sloužit jako hnízdiště ptáků a jako úkryt pro zvěř. Dále přispívají ke zvýšení a posílení biodiverzity, zlepšení možností migrace živočichů, příznivý vliv mají na zadržení vody v krajině a zvýšení estetické hodnoty krajiny,
 • zvyšují estetickou hodnotu krajiny její fragmentací, omezením větrné eroze půdy sníží míru znečištění ovzduší prachovými částicemi.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy.

Náklady na realizaci

 • pozemek pod větrolamem je třeba vyjmout z půdního fondu, dále je třeba počítat s náklady na realizaci.

Náklady na údržbu

 • dosazení, pravidelné výchovné zásahy zaručující funkčnost). V prvních 3 až 5 letech je nutná ochrana sadby hlavně proti biotickým činitelům (buřeň, zvěř).

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Větrolamy a ochranná dřevinná výsadba.

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Víte, že zasadit strom není jen tak?

Letáček - Sázení stromů

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství