Cílené zlepšování půdních vlastností

Popis opatření

Jedná se o takové postupy a opatření, které vedou k udržování, resp. zlepšování struktury půdy, stability agregátů a omezení vzniku zhutněného podbrázdí. Správnými postupy bude povrch půdy kypřen, bude uplatňována správná agrotechnika a bude zvyšován obsah organických látek při dodávání správného poměru živin. Půda si tak udrží vysokou hydraulickou vodivost, stabilitu, bude odolná vůči tvorbě povrchové krusty a bude umožňovat odvod vody z povrchu do nižších horizontů.

Implementace podle charakteru zástavby

 • zemědělská půda/orná půda,
 • jedná se o opatření s pomalým nástupem efektu a potenciálně podstatně rychlejší ztrátou funkce (zhoršení kvality půdy vlivem špatných postupů a technologií je mnohem rychlejší než jejich náprava),
 • reálně měřitelné zlepšení stavu půdy lze indikovat po cca 3 – 5 letech (změna struktury při masivní aplikaci kompostu nastane téměř okamžitě, ale například vymizení zhutněné vrstvy v podbrázdí může trvat řadu let).

Doporučení pro realizaci opatření

 • opatření (postup) je uplatňován na celou plochu pozemku. Postupy současně ve většině případů splňují požadavky DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav půdy), nebo obecně požadavky protierozní ochrany a z tohoto pohledu jsou považovány za mimořádně efektivní,

 • opatření je vhodné pro všechny sklony bez omezení.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • půda v dobrém stavu má vyšší infiltrační i retenční kapacitu, umožňuje odchod vody z povrchu do nižších horizontů, díky stabilním agregátům roste i její odolnost proti vodní erozi,
 • půda je trvale a bohatě oživena a roste i její pufrační kapacita – zvyšuje se schopnost zachycovat škodlivé látky,
 • opatření má významný dopad na zvýšení protierozní ochrany pozemku, zvýšení oživení a diverzity půdních organismů a v konečném důsledku i na celkovou úrodnost půdy a její schopnost vázat živiny,
 • z pohledu ekosystémových služeb poskytuje toto opatření řadu služeb,
 • jedná se o koncepční opatření, u kterého lze jen velmi těžko přesně kvantifikovat jeho účinnost, nicméně je nepochybný celkový velmi pozitivní vliv na ochranu kvality půdy jakožto neobnovitelného a přitom zcela zásadního primárního zdroje.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • opatření je někdy vnímáno jako „zastaralé“, neboť nestaví hospodaření na přesně dávkovaných syntetických hnojivech,
 • v řadě případů farmáři nemají dostatek organických látek, které by mohly být
  dodávány do půdy, díky poklesu stavů mléčného skotu a zvýšení podílu masného skotu s trvalým pobytem na pastvině,
 • zbytková biomasa z pozemků je často energeticky využívána v bioplynových stanicích nebo přímo spalována,
 • návrat organických látek do půdy s omezením orby vyžaduje změnu mechanizace i postupů,
 • vedlejším negativním efektem může být možné znečištění povrchových a podzemních vod.

Náklady na realizaci

 • opatření může být spojené s počátečními investičními náklady na pořízení nové mechanizace (kypřiče apod.),
 • pořízení například speciálního stroje typu kypřič představuje investiční náklady cca 130 000 Kč až 1,1 mil. Kč.

Náklady na údržbu

 • opatření může vyžadovat zvýšené provozní náklady na dodávání organických látek na pozemek,
 • množství dodávaných organických látek záleží na dosavadním hospodaření a stavu půdy,
 • forma dodávání organických živin se liší v závislosti na možnostech a struktuře produkce zemědělsky hospodařícího subjektu,
 • pro dodání živin lze využít zejména kompost, hnůj, digestáty z bioplynové stanice popř. jiné organické hnojivo.

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství