Prevence povodní v krajině Šardic

Šardice patří k místům, která v minulosti opakovaně postihovaly lokální povodně. Největší z nich zasáhla obec v červnu 1970, kdy se nad regionem rozpoutala větrná smršť a bouře s mimořádně silnou průtrží mračen, která proměnila polní cesty v potoky a potoky v dravé řeky. Z horní části Šardického potoka přišla povodňová vlna, kdy se obrovské množství vody valilo k obci proudem širokým 100 metrů.

Dřív než se dostala k obci vtrhla do dolu Dukla, kde zaplavila 32 kilometrů chodeb. Pro 34 horníků v dole nebylo záchrany, přestože o ni několik dní usilovali specialisté z několika zemí. Voda tehdy způsobila velké škody na domech, komunikacích, polích, vinicích i vodohospodářských zařízeních v řadě obcí a jejich okolí. K obětem z dolu přibyla malá holčička, která se utopila v zaplaveném domě v Kyjově.

Bývalý starosta obce Miroslav Gregorovič, který v dolech pracoval a neštěstí zažil na vlastní kůži, viděl po roce 1989 jediné řešení v komplexních pozemkových úpravách. Ty proběhly v letech 2000-2007. I díky nim v posledních 10 letech v okolí Šardic vznikly nové krajinné prvky, které dělí obrovské lány polí na menší – příkopy, průlehy, vsakovací pásy, ochranné hrázky a nádrže, suché poldry, polní cesty, biocentra a biokoridory.

Autor:

Ing. Darek Lacina, VZD Invest Pardubice, PÖYRY ENVIRONMENT, a.s., Dr. Ing. Petr Marada

Investor:

Obec Šardice a Státní pozemkový úřad Hodonín( nádrž N2-Červenice a Polní cesty C4, C11 a C25)

Zhotovitel:

Zdeněk Sečka, Petr Vykrut, SKR Stav, SPH Stavby, Kavyl Mohelno, Jakub Sečka

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Šardice, okres Hodonín

GPS:

48° 57' 38.32" N, 17° 1' 44.57" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

První nádrž (poldr s trvalou vodou) v okolí Šardic vybudoval v roce 2010 Státní pozemkový úřad. Nádrž v lokalitě Zápověď ochránila obec před povodní v létě stejného roku, přesto vznikly značné škody na obecním i soukromém majetku. Proto vznikl návrh na další dvě později realizované ochranné nádrže Červenice (suchý poldr, 2 tůně) a Loučkový potok (suchý poldr, 2 zemníky). Čtvrtá záchytná nádrž Mlatevňa (suchý poldr s trvalou zvodní) se nachází v lokalitě pod dolem Dukla (soutok Šardického potoka a Červenice). Celková plocha nádrží činí cca 9 ha.

Kromě toho obec založila několik lokálních biocenter (Pod Duklou, LBK2, Pod Pustým, Záhumenky), biokoridorů, vybudovala záchytné příkopy, obnovila polní cesty a osázela je zelení. Výsadby se nachází na ploše o celkové velikosti cca 10 ha. Dohromady se v okolí obce vysázelo přibližně 13 800 stromů a 4500 keřů.

Podívejte se na video o nádržích natočené Regionální televizí Jih.

Co řeší?

Jedná se o soubor opatření uskutečněný na ploše větší než 1600 ha, která pomáhají dlouhodobě řešit protipovodňovou ochranu obce, mírní dopady sucha a posilují druhovou rozmanitost území, protože poskytují úkryt polní a lesní zvěři, potravu pro ptáky a hmyz. Nabízí i možnost realizace řady aktivit členům místních spolků, zapojení místní mateřské a základní školy a studentů různých typů škol, či slouží jako místa odpočinku pro místní obyvatele či návštěvníky obce.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.