Zdroje vytápění – kotle na dřevo/pelety, kondenzační kotle, elektrokotle, solární zařízení

Popis opatření

Zdrojem tepla v interiéru jsou klasické zdroje (zemní plyn, elektřina) nebo obnovitelné zdroje energie (biomasa, systém tepelných čerpadel, solární tepelné systémy). Při výběru zdroje je nutné znát velikost objektu, počet osob užívajících objekt, roční spotřebu energií a disponibilní rozpočet. Po výběru jednoho, příp. více zdrojů tepla volíme typ vytápěcího systému. Mezi základní zdroje vytápění řadíme pro potřeby tohoto katalogu opatření: kotle na dřevo/pelety, kondenzační kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla, solární zařízení.

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

Kotle na dřevo

 • jedná se o ekologickou a poměrně levnou variantu vytápění, ale náročnou na obsluhu (přikládání, časté čistění, časově náročná příprava a manipulace se dřevem),
 • kotel je potřeba vybírat dle požadovaného výkonu a s co největší účinností.

Kotle na pelety

 • pelety díky výrobnímu procesu lisování dosahují nízké hodnoty vlhkosti a vysoké hustoty materiálu,
 • kotle na pelety fungují s menšími tepelnými ztrátami a větší výhřevností,
 • dávkování pelet je úspornější a manipulace s nimi je jednodušší než u dřeva,
 • často se jedná o téměř bezobslužné zařízení s automatickým provozem.

Kotel na plyn (kondenzační)

 • vysoká účinnost (vyšší než běžný atmosférický kotel), nižší spotřeba plynu a tedy nižší emise,
 • musíme počítat s nutností odvodu vody vzniklé kondenzací (kotel o příkonu 25 kW vyprodukuje za 10 hodin provozu denně cca 35 l kondenzátu),
 • kondenzační kotel nejlépe funguje při nízkých teplotách v otopné soustavě,
 • ideální je jeho kombinace s nízkoteplotním podlahovým vytápěním,
 • nejlepší využití má u novostaveb s velmi dobrým zateplením a nízkou tepelnou ztrátou objektu,
 • kotel musí být nejlépe připojen k odpadu pro odvod kondenzátu, pokud není v blízkosti vodovodní rozvod je potřeba instalovat přečerpávací stanici kondenzátu, která jej odvede do kanalizace,
 • kondenzační kotel nelze připojit na klasický komín (spalinové cesty je nutné vyvložkovat – polypropylénové odkouření, případně zajistit odvod spalin plastovými trubkami přes zeď),
 • vyřešen musí být i přívod čerstvého vzduchu (pozor na odsávání vzduchu digestoří).

Elektrokotel

 • vhodný ke kombinaci s jiným primárním zdrojem, který nedokáže objekt dostatečně vytopit,
 • hodí se pro menší a dobře zateplené objekty nebo ty, které nejsou trvale využívané (chalupa, chata),
 • podle použité technologie se jedná o přímotopné kotle nebo elektrokotle s akumulací tepla,
 • výkonost kotle by měla odpovídat tepelným ztrátám objektu,
 • využívat systém přerušovaného vytápění, ale nikdy nenechat objekt zcela vychladnout,
 • náklady na topení elektřinou ovlivňuje i typ použitého radiátoru a jsou výrazně vyšší než u jiného zdroje energie,
 • zajištění dostatečného jističe (čím vyšší výkon, tím je zapotřebí silnější jistič).

Tepelná čerpadla

 • princip fungování a jejich výhody/nevýhody jsou popsány v samostatných kartách opatření pro konkrétní typ tepelného čerpadla.

Solární ohřev

 • zdroj závislý na počasí a ročním období,
 • využití jako doplňkový zdroj vytápění,
 • solární kolektory (fototermika) – absorbované sluneční záření ohřívá vodu pro přímý odběr nebo pro vytápění (nejčastěji se používají ploché zasklené, koncentrační nebo vakuové trubicové kolektory),
 • v solárním kolektoru se ohřívá nemrznoucí směs, která je čerpadlem hnána do akumulační nádoby, kde ve výměníku dojde k předání tepla topné vodě pro její další rozvod do radiátorů nebo pro teplovodní podlahový systém,
 • soustavu je vhodné vždy doplnit o další zdroj tepla – elektrokotel, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel atd.,
 • vhodné především pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou (zateplené, nízkoenergetické, pasivní budovy).

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

Kotle na dřevo

 • cenově nejpříznivější palivo při zachování ekologického hlediska,
 • kotle jsou cenově dostupné.

Kotle na pelety

 • stále ještě příznivá cena pelet ve srovnání s jinými druhy vytápění,
 • pohodlnější obsluha, přikládá se obvykle 1x za 3 dny,
 • regulace kotle na pelety je jednoduchá a je podobná jako u plynových kotlů,
 • jedná se o maximálně ekologické vytápění, úlety prachu jsou minimální.

Kotel na plyn (kondenzační)

 • šetří náklady na zemní plyn (oproti starším modelům klasického plynového kotle je úspora 20 až 35 %, oproti novějším modelům potom 10 až 15 %),
 • dokážou využít i energii z kondenzace vodní páry vznikající při hoření plynu,
 • nízká hlučnost,
 • dlouhá životnost kotle (15 až 20 let),
 • nenáročná údržba,
 • není potřeba skladovat palivo.

Elektrokotel

 • oproti alternativním zdrojům představuje nízkou vstupní investici,
 • jako doplňkový zdroj tepla k tepelnému čerpadlu nebo solárním panelům (záložní zdroj),
 • komfortní varianta vytápění – jednoduchá instalace i vlastní obslužnost (lze ovládat na dálku),
 • minimální spaliny a emise,
 • není nutné provádět pravidelné revize.

Solární ohřev

 • funguje jako dodatkový zdroj tepla (např. pro teplovodní podlahové vytápění),
 • vhodný spíše pro větší objekty s trvalým provozem a komerční budovy,
 • výhodný tam, kde je pravidelná spotřeba teplé vody,
 • dokáže ze 40 % až 60 % nahradit klasický zdroj ohřevu vody,
 • lze výhodně využít i pro ohřev bazénové vody.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

Kotel na dřevo/pelety

 • nutnost pravidelného ručního přikládání (nejčastější u kotle pouze na dřevo, u kombinovaného dřevo/pelety je četnost nižší),
 • zakoupení akumulační nádrže ke kotli pro zajištění prohřívání domu v případě, že se zrovna netopí,
 • v případě kotle pouze na pelety jsou pořizovací náklady na kotel vyšší,
 • v případě spalování dřeva je nutné  před použitím jeho sušení (minimálně 2 roky) a následně další příprava na uskladnění,
 • potřeba větších skladovacích prostor pro palivo (dřevo i pelety),
 • v případě kotle pouze na dřevo větší nároky na pravidelné čistění.

Kotel na plyn (kondenzační)

 • delší akumulace tepla v kombinaci se starými litinovými radiátory (dlouhé nahřívání díky nižší teplotě otopné vody),
 • další náklady na provoz v souvislosti s revizemi plynových zařízení, servisní prohlídky kotle jsou z hlediska bezpečnosti doporučovány 1x ročně,
 • čistění a revize spalinových cest kominíkem 1x ročně.

Elektrokotel

 • vysoké provozní náklady (cena energie),
 • nevhodný u starých nezateplených objektů s velkými tepelnými ztrátami.

Solární ohřev

 • sezónní a denní výkyvy tepelných zisků,
 • nevhodné pro malé systémy vytápění,
 • přebytky tepla v letním období (možno využít např. pro ohřev vody v bazénu),
 • je nutné řešit akumulaci tepla, prostorové nároky na instalaci.

Náklady na realizaci

 • kotel na dřevo = cca 60 000 Kč až 105 000 Kč dle výkonu (16 kW – 55 kW),
 • kombinovaný kotel dřevo/pelety = 140 000 až 160 000 Kč,
 • kotel na pelety = dle výkonu se ceny pohybují od cca 90 000 Kč (11 kW) přes 130 000 Kč (30 kW) až cca 380 000 Kč (výkon 150 kW),
 • plynový kondenzační kotel = 30 000 až 60 000 Kč,
 • elektrokotel = 15 000 až 30 000 Kč (kotle nad 20 000 Kč již mají pokročilé funkce nebo jsou případně v setu s ohřívačem),
 • solární set s 2 plochými kolektory a zásobníkem = cca od 70 000 Kč (samostatný plochý solární kolektor pro ohřev vody v objektu cca od 20 000 Kč).

Náklady na údržbu

 • kotle na dřevo je nutno především v zimním období a při pravidelném používání čistit 1x za 14 dní nebo 1x měsíčně dle rozsahu topení,
 • kotle na pelety mají většinou automatizovaný mechanismus na odstraňování popela ze spalovací komory, v hořácích se ale vyskytuje tzv. nápek (pozůstatek paliva teplem připečeného k zařízení) a ten je potřeba po sezóně odstranit,
 • u kondenzačních kotlů náklady na pravidelné revize a servis (výchozí před uvedením kotle do provozu, provozní cca 1x za 3 roky – povinnost ze zákona pouze pro právnické osoby),
 • elektrokotel je během provozu prakticky bezúdržbový, v době letní odstávky je doporučeno 1x ročně provést odbornou kontrolu servisním technikem (prověření správné funkčnosti čerpadla a termostatu),
 • u solárních kolektorů je nutno minimálně 2x ročně provést vizuální kontrolu stavu v závislosti na oblasti instalace (čistota, poškození, poškrábání atd.) a dále kontrola celého systému.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Zdroje vytápění – kotle na dřevo/pelety, kondenzační kotle, elektrokotle, solární zařízení.

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzva č. 31, 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Termín pro podání žádosti: 29.11.2022 – 30.6.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 31 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 42, 43, 44 – Střední školy

Termín pro podání žádosti: 30. 11.2022 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 42 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 51, 52 Památky

Termín pro podání žádosti: 13.6.2023 – 3.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 51 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 56, 57 Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Termín pro podání žádosti: 17.10.2023 – 17.10.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 56 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 58 a 59 – Deinstitucionalizace sociálních služeb

Termín pro podání žádosti: 15.11.2023 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 58 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. Speciální podmínkou této výzvy je schválený transformační plán dle vzoru zveřejněného na "Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (mpsv.cz)"..

Výzva č. 71, 72 Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Termín pro podání žádosti: 30.3.2023 – 28.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 71 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 91, 92, 93 Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Termín pro podání žádosti: 24.4.2024 – 24.4.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 91 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 16 – Knihovny ITI

Termín pro podání žádostí: 19.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 20 – Mateřské školy ITI

Termín pro podání žádostí: 29.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 30 – Sociální služby ITI

Termín pro podání žádostí: 24.10.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 37 – Základní školy ITI

Termín pro podání žádostí: 15.12.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 38 – Sociální bydlení ITI

Termín pro podání žádostí: 3.11.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 50 Muzea ITI

Termín pro podání žádostí: 6.12.2022 – 31.7.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 90 Cestovní ruch ITI

Termín pro podání žádostí: 15.8.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 94 – Další vzdělávání ITI

Termín pro podání žádostí: 13.7.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 115, 116 Sociální bydlení II KPSV+

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 115 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. V případě, že žadatel předkládá žádost o podporu dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ do výzvy č. 115 nebo č. 116, dokládá jako povinnou přílohu potvrzení souladu předkládaného projektu s Plánem sociálního začleňování. Datum vydání potvrzení musí být před podáním žádosti o podporu a zároveň pozdější než datum vyhlášení výzvy.

Výzva č. 101, 102 Sociální bydlení II

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 101 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 48 – Vzdělávání (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 21.3.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 70 Kultura – památky a muzea CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 86 Cestovní ruch CLLD

Termín pro podání žádostí: 24.8.2024 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 114 Kultura – knihovny CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Termín pro podání žádostí: 3. 4. 2023 - 28. 6. 2024

Výzva HOUSEnerg č. 2/2024 NZÚ Rodinné domy Standard

Termín pro podání žádosti: 15. 2. 2024 - 30. 6. 2028 v 17:00 nebo vyčerpáním alokace. Odkaz na výzvu zatím nebyl zveřejněn. Výzva nahrazuje dříve aktivní výzvu HOUSEnerg č. 4/2023. Informace k této výzvě najdete v přehledu výzev: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/texty-vyzev/.

Výzva HOUSEnerg č. 5/2023 NZÚ Rodinné domy „Oprav dům po babičce“

Termín pro podání žádosti: 26. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva HOUSEnerg č. 6/2023 NZÚ Bytové domy pro SVJ a bytová družstva

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 7/2023 NZÚ Bytové domy pro veřejnou správu a obce

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 8/2023 NZÚ Bytové domy Standard

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství