Podzemní vsakovací rýha bez regulovaného odtoku

Popis opatření

Podzemní rýhy/tělesa jsou tvořeny podzemní retenční rýhou/tělesem vyplněným štěrkovým materiálem či vsakovacími plastovými půdními bloky, jehož horní hrana není zasypaná a dochází přes ni k nátoku srážkové vody do objektu. Tyto objekty jsou vhodné v případe omezených prostorových možností pro umístění povrchových vsakovacích objektů při změnách staveb, případně změnách odvodnění stávajících staveb dle principů HDV. Tyto objekty nemají čisticí funkci a je nutné je chránit před kolmatací pomocí objektu předčištění srážkových vod osazeném na nátoku. Při použití speciálních substrátů je možné modifikovanou podzemní rýhu kombinovat s prokořenitelným prostorem pro strom. Vsakovací rýhy se zpravidla navrhují jako liniové, může však být použita i plošná varianta. Může být použita jako objekt pro umožnění průchodu srážkové vody nepropustnou horní vrstvou půdy do prostředí s vhodnými podmínkami ke vsakování.

Implementace podle charakteru zástavby

 • lze je použít tam, kde jsou omezené prostorové podmínky, které neumožňují aplikaci povrchového vsakování,
 • liniové uspořádání vhodné pro svedení vody z komunikací či z větších ploch, kdy je rýha umístěna po jejich obvodu (např. parkoviště) – plochy, ze kterých není průtok soustředěn, ale rozprostřen v linii,
 • v případe omezených prostorových možností pro umístění povrchových vsakovacích objektů při změnách staveb, případně změnách odvodnění stávajících staveb dle principů HDV,
 • jejich umístění pod povrchem umožňuje využití v místech, kde je požadavek k jinému využití plochy nad objektem, ve zpevněných i travnatých plochách, pod zpevněnými plochami pěších i cyklistických komunikací, parkovišť.

Doporučení pro realizaci opatření

 • v případech, kdy je vsakování proveditelné (dostatečná vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí, kv = 5 x 10(-6) – 10(-3) m/s) a přípustné,
 • součástí zařízení musí bezpečnostní přeliv, umožňující bezpečně převést vodu při větší srážce nebo při poruše vsakovacího objektu,
 • bezpečnostní přeliv se řeší horizontálně uloženým sběrným perforovaným potrubím, zakončeným v revizní šachtě vertikální plastovou trubkou, jejíž horní okraj je v úrovni maximální hladiny nadržení vody v retenčním prostoru,
 • odvzdušnění podzemních prostor je zpravidla řešeno vertikální plastovou trubkou o min. DN 100 mm vedoucí z horní hrany rýhy/tělesa nad povrch terénu,
 • samotné podzemní rýha/těleso nemá čisticí funkci,
 • před vsakovací podzemní rýhu/těleso musí být předřazen předčisticí objekt za účelem ochrany rýhy před kolmatací,
 • zpravidla se používá kalová jímka s nepropustným dnem a stěnami s mechanickým filtrem,
 • v případě potřeby je nutno zařadit další předčisticí objekt dle povahy znečištění srážkových vod,
 • nemá vegetační kryt,
 • před napojením nepropustných povrchů provést vsakovací test,
 • lze použít v kombinaci s prokořenitelným prostorem pro stromy.

Související legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
ČSN 75 2415 Suché nádrže
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • vodohospodářská funkce – vsak, zpomalení odtoku,
 • jednoduché začlenění do městského prostředí a sídelní zeleně,
 • u objektů bez osázení stromy relativně nízké investiční náklady, nenáročnost na údržbu, jednoduché začlenění doměstského prostředí a sídelní zeleně,
 • zvyšuje půdní vlhkost,
 • v případě kombinace se stromy posiluje biodiverzitu, evapotranspiraci, zatraktivňuje městský prostor,
 • estetika, biodiverzita, možné zajištění prokořenitelného prostoru pro stromy.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • na vtoku musí být umístěno zařízení, které předčistí srážkový odtok, aby nedocházelo k rychlému zanášení rýhy,
 • v kombinaci se stromy vyšší investice na založení i údržbu oproti rýhám bez osázení,
 • varianta se stromořadím má velké prostorové nároky.

Náklady na realizaci

 • sejmutí ornice, výkopové práce, vybudování drenáže a bezpečnostního přelivu,
 • zasypání štěrkem – štěrková rýha/těleso – praný štěrk frakce 16/32 nebo 32/64 mm nebo prefabrikované boxy – mocnost dle výpočtu retenčního objemu a šířky rýhy/ tělesa,
 • krycí štěrková vrstva – praný štěrk frakce 8/16, mocnost 5 cm, případně přechodové souvrství štěrků nižších frakcí (HDK 4/8; 8/16),
 • umístění geotextilie – odděluje štěrk nebo prefabrikované boxy a okolní zeminu na bocích rýhy; geotextilii je třeba vytáhnout do úrovně terénu a založit pod nátokový vegetační pás alespoň 20 cm od hrany rýhy na obě strany – gramáž 150 g/m2,
 • odvoz nevyužitého materiálu včetně jeho likvidace,
 • v případně založení trvalkového záhonu a nebo zatravněného pásu.

Náklady na údržbu

 • odstranění sedimentů z předřazeného předčisticího objektu – 1x měsíčně a po větších deštích,
 • hloubkové čištění povrchu vsakovacích rýh od hrubého odpadu 1x ročně,
 • kontrola funkčnosti – 2x ročně,
 • údržba stromů jako navázaných prvků zeleně probíhá samostatně – dle typu prvku a specifikace následné péče.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Podzemní vsakovací rýha bez regulovaného odtoku.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura

Termín pro podání žádosti: 23.1.2024 – 10.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 63 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 77 – Zelená infrastruktura ITI

Termín pro podání žádostí: 9.5.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 73 – Veřejná prostranství (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 13.6.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství