Vodní herní prvky na veřejném prostranství

Popis opatření

Voda se může stát součástí také dětských herních prvků (tzv. vodní hrátky). Děti se díky nim mohou seznámit s významem vody pro život i jejím využitím jako zdroje síly a pohonu pro různé stroje (mlýnky, šroubovice, atd.).

 • široké spektrum opatření lišící se velikostí i uměleckou stránkou,
 • technické vodní prvky,
 • okrasná a případně i rekreační funkce,
 • nejsou primárně určeny pro hospodaření s dešťovou vodou, ale není to vyloučeno,
 • je možné zužitkovat z nich odtékající vodu pro zalévání nebo kropení,
 • zlepšují mikroklima, ochlazují vzduch.

Implementace podle charakteru zástavby

 • na zpevněné plochy veřejných prostranství,
 • vodní trysky, brouzdaliště vhodné zejména pro lokální náměstí, sídlištní prostory, na dětská hřiště i další prostory,
 • nutné zohlednit charakter území – veřejná prostranství v příměstské krajině typu náves – upřednostňovat prvky přírodě blízkého charakteru,
 • v urbanizovaných územích lze uplatnit jako architektonický nebo výtvarný prvek.

Doporučení pro realizaci opatření

Jedná se o technické prvky s aplikací koloběhu vody, konstrukce se liší dle typu zvoleného opatření.

Pro zajištění samovolného chodu některých typů prvků může být nutné použití technologických zařízení, například čerpadla s automatickým režimem pro chod prvku. Využití dešťové vody jako hlavního zdroje vody pro chod těchto prvků je problematické. Limitem může být bilance množství zachytávané dešťové vody na straně jedné a její množství potřebné pro funkci vodního prvku nebo systému na straně druhé. Vodní prvky dotované pouze dešťovou vodou by v suchých obdobích bez dešťů, tedy v době, kdy jsou nejčastěji vyhledávány, neměly dostatek vody pro svůj každodenní chod. Proto je nutné řešit další zdroj vody, a to z vodovodní sítě nebo vodního toku.

Druhým limitem může být požadavek na kvalitu vody, protože vodní herní prvky jsou nejčastěji lákadlem pro děti a hygienicky nezávadná voda pochází pouze z vodovodní sítě. Vzhledem k možným komplikacím při řešení chodu prvku se dvěma zdroji vody a požadavků na její jakost pak ve výsledku může dojit k opuštění záměru využívání dešťové vody a využívání pouze pitné. Přesto má realizace těchto prvků díky svým přínosům ve veřejném prostoru nezpochybnitelné místo.

Související legislativa: Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • zlepšení mikroklimatu, snížení následků efektu tepelného ostrova,
 • atraktivita opatření,
 • estetická a společenská funkce,
 • variabilita v prostorových nárocích,
 • zvýšení hodnoty okolních nemovitostí.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • limitem může být požadavek na kvalitu vody – vodní prvky jsou nejčastěji lákadlem pro děti a hygienicky nezávadná voda pochází pouze z vodovodní sítě,
 • vzhledem k možným komplikacím při řešení chodu prvku se dvěma zdroji vody a požadavků na její jakost pak ve výsledku může dojit k opuštění záměru využívání dešťové vody a využívání pouze pitné,
 • nutnost využívání technologie (čerpadel) a řešení dodávky elektrické energie (dle charakteru prvku),
 • hygienické normy pro používání dešťové vody.

Náklady na realizaci

 • náročnost vybudování a náklady na pořízení se liší v závislosti na typu opatření, nutnosti rozšiřování rozvodů vody, lokaci, velikosti a uměleckém pojetí,
 • drobné herní prvky se pohybují ve výši jednotek až nižších desítek tisíc Kč.

Náklady na údržbu

 • údržba technologie a kontrola funkčnosti prvku,
 • provozní náklady spojeny se spotřebou vody, energie v případě využití čerpadel, čištění a údržbou prvků,
 • provozní náklady závisí na konkrétní realizaci a lokálních podmínkách.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Vodní herní prvky na veřejném prostranství.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno

Katalog vybraných typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství