Energetický management základní

Popis opatření

Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. Jde o soubor procesních, systémových a realizačních opatření (bez/nízkonákladová a investiční), jejichž cílem je efektivní sledování a řízení spotřeby energie. Cílem je optimální využití energie, dlouhodobé snižování její spotřeby s efektem úspory provozních nákladů.

Součástí energetického managementu je nákup energií a propojení na burzovní systémy, případně zajištění energetické flexibility. Mezi nástroje patří analýzy, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) apod. Nejefektivnější je systém realizovat se softwarem pro energetický management – software a dispečink (IT systém).

Energetický audit

Soubor činností, jehož výsledkem je dokument obsahující návrh doporučení pro snížení nákladů na energie ve vymezeném energetickém hospodářství. Povinnosti a podmínky provedení energetického auditu jsou dány ust. § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost zpracování energetického auditu je možno nahradit implementací normy ISO 50001 (viz samostatná karta opatření).

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

Základní kroky

 • analýza stávajícího stavu energetického hospodářství (budovy),
 • systematická, pravidelná a detailní evidence a vyhodnocování spotřeb energií a odběrných míst,
 • analýza získaných údajů,
 • realizace nápravných a optimalizačních opatření,
 • vyhodnocení dosažených úspor.

Realizace

 • evidence výchozího stavu spotřeb energií a odběrných míst,
 • analýza stávajícího stavu energetického hospodářství (budovy),
 • splnění veškerých legislativních povinností s vazbou na energetické hospodářství,
 • zabezpečení správného provozu technických instalací (zda jsou zařízení provozovány dle pokynů atd.),
 • stanovení rozsahu možných úprav včetně investičních zásahů s dopadem na energetické hospodářství,
 • zjištění chování uživatelů budov (např. požadavky na tepelnou a světelnou potřebu),
 • sledování předpokládaného vývoje cen energií,
 • pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeby energií,
 • pořízení vhodného systému – SW a dispečink pro efektivní řízení procesů v budově,
 • využití funkcí inteligentního IT systému (správa fakturace, hlídání termínů revizí a kontrol TZB, evidence technických informací včetně ukládání dokumentace),
 • zapojení a intenzívní podpora ze strany vedení organizace, určení zodpovědných osob,
 • motivace zodpovědných osob v dodržování pravidel energetického managementu, pravidelná školení,
 • vhodné je zavedení funkce energetického managera – osoba, která zodpovídá a zabezpečuje proces a plnění cílů systému.

Legislativa

 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ad.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • minimalizace spotřeby energií, tedy úspora nákladů za energie, a snižování emisí CO2,
 • rostoucí efektivita správy zařízení a systémů v budově,
 • zvýšení úspory času při evidenci dat, případně řešení problémů,
 • zlepšení flexibility a operativnosti (aktuální řešení a opatření v čase), zlepšení preventivní údržby,
 • možnost sledovat údaje online ze systému v mobilní aplikaci,
 • podpora angažovanosti a větší zapojení lidí,
 • ochrana životního prostředí.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • ztráta informační hodnoty v čase a nutnost aktualizace v případě plánovaných investic,
 • neobsahuje návod na plánování,
 • nepracuje s faktorem motivace a neustálého zlepšování,
 • zvyšuje nároky na proškolení zaměstnanců organizací, kde se bude energetický management zavádět.

Náklady na realizaci

 • pořízení není finančně náročné, řádově desítky tisíc/rok/budovu,
 • v případě větších celků (např. systémy pro města, které zahrnují a sledují celý majetek) jsou náklady nižší jako součást celého balíčku,
 • lze využít dotačních prostředků,
 • cena energetického auditu se odvíjí především od rozsahu a komplexnosti energetického hospodářství, na který se audit zpracovává,
 • u administrativních budov se cena implementace energetického auditu pohybuje od 35 000 do 90 000 Kč + další náklady na SW a pravidelné mzdové náklady.

 

Energetická úspora

 • úspory jsou dány stavem budovy, rozsahem možných zásahů a chováním uživatelů budov,
 • běžně lze dosáhnout až 20% úspor oproti původního stavu,
 • významné úspory plynou z optimalizace distribučních sazeb elektřiny, vhodnými nákupy energie, řízením energetické flexibility (přetoky energie mezi médii můžou uspořit řadu prostředků v rámci jednoho energetického společenství).

Časová náročnost

 • zavedení systému z hlediska času je závislé na rozsahu energetického hospodářství, jiné bude u malé obce s několika sledovanými objekty a jiné ve velkém městě,
 • průměrně by mělo jít o období 1,5 roku až 2 let.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Energetický management základní.

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na energetické komunity

Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR.

Textový dokument
Ikona šipka

Komunitní energetika – návod pro města a obce

Sborník určený pro zástupce měst a obcí.

Textový dokument
Ikona šipka

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030)

Vize a cíle města Ostravy ohledně celkového snížení emisí CO2.

Textový dokument
Ikona šipka

Bezplatné poradenství o energetických úsporách

Obraťte se na kvalifikované energetické odborníky garantované Ministerstvem průmyslu a obchodu a ZDARMA s nimi konzultujte své dotazy.

Textový dokument
Ikona šipka

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Obecný rámec metodiky se zaměřuje na vyhodnocení úspor energie vyplývající z měkkých nástrojů.

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak můžeme šetřit energie ve veřejných budovách

Manuál prvních kroků při šetření energiemi.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na energetické úspory ve veřejné správě?

Moderní trendy v hospodaření s energií.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství