Energetický management dle ISO 50001:2019

Popis opatření

Jedná se o mezinárodní standart systému managementu energií. Norma ČSN EN ISO 50001:2019 – Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. Vztahuje se i na objekty, které nejsou součástí energetického hospodářství. Povinnost vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu lze splnit alternativně certifikovaným systémem EnMS, a to ve stejném rozsahu, tj. pro celé energetické hospodářství.

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

Norma ISO 50001:2019 definuje podstatné činnosti pro správné provádění energetického managementu v souladu s principem neustálého zlepšování pomocí 4 základních činností:

 • PLAN = přezkum spotřeby energie a určení výchozího stavu ukazatelů energetické náročnosti, včetně cílových hodnot a nastavení akčních plánů vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,
 • DO = zavedení akčních plánů hospodaření s energií, včetně přípravy a realizace konkrétních opatření (tedy investičních a neinvestičních akcí v dané časové souslednosti a dle stanoveného harmonogramu),
 • CONTROL = nastavení procesu sledování a měření u klíčových charakteristik činností energetické náročnosti s ohledem na energetickou politiku a stanovené cíle,
 • ACT = opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému hospodaření s energiemi.

V případě certifikace je platnost certifikátu ISO 50001:2019 na 3 roky.

Certifikovaný systém dle ISO 50001:2019 charakterizují tyto body:

 • závazek organizace je stanoven energetickou politikou,
 • účelem zavedení a provozu je průběžná a systematická kontrola energetické náročnosti,
 • ve způsobu postupu zavádění je ponechána poměrně vysoká volnost,
 • založeno na společných principech systémových norem ISO,
 • plánovitost – stanovení výchozí spotřeby, cílů, ukazatelů a jejich pravidelné vyhodnocování a kontrola (interní a kontrolní audity),
 • pracuje významně s faktorem motivace a neustálého zlepšování.

Certifikaci smí provádět pouze certifikační orgán, který byl pro tento účel akreditován (CAI – Český institut pro akreditaci).

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

Obecné výhody certifikace energetického managementu dle ČSN EN 50001:2019:

 • snížení provozních nákladů,
 • snižování dopadu na životní prostředí,
 • získání image společensky odpovědné organizace,
 • jednotné stanovení odpovědnosti a pravomocí,
 • procesy jsou kontrolovatelné a měřitelné,
 • vždy jsou k dispozici aktuální data a podklady,
 • zachována kontinuita snižování energetické náročnosti,
 • volnost v rozhodování o významnosti spotřeby a nastavení procesů,
 • princip neustálého zlepšování atd.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • finanční náklady celého certifikačního procesu a následně opakovaných recertifikací,
 • vysoké nároky na kvalifikaci certifikačních auditorů.

Náklady na realizaci

Náklady na certifikaci energetického managementu dle ISO 50001:2019 závisí na stanovených cílech, velikosti a složitosti organizace, proto nelze náklady přesně určit bez znalosti vstupních potřeb.

Náklady na údržbu

 • po 3 letech od udělení certifikátu se provádí recertifikace a pokud jsou požadavky plněny je vydán nový certifikát,
 • každým rokem probíhají dozorové audity (v průběhu platnosti certifikátu) pro zajištění neustálého zlepšování systému.

Energetická úspora

 • úspory jsou dány stavem energetického hospodářství, rozsahem možných zásahů a chováním uživatelů budov,
 • běžně lze dosáhnout až 20% úspory oproti původního stavu,
 • významné úspory plynou z optimalizace distribučních sazeb elektřiny, vhodnými nákupy energie, řízením energetické flexibility (přetoky energie mezi médii můžou uspořit řadu prostředků v rámci jednoho energetického společenství).

Časová náročnost

Na délku trvání certifikačního auditu má vliv aktuální připravenost organizace, počet provozoven atd.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Energetický management dle ISO 50001:2019.

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na energetické komunity

Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR.

Textový dokument
Ikona šipka

Komunitní energetika – návod pro města a obce

Sborník určený pro zástupce měst a obcí.

Textový dokument
Ikona šipka

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030)

Vize a cíle města Ostravy ohledně celkového snížení emisí CO2.

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství