Příklady dobré praxe

Příklady na mapě

Inspirujte se projekty vzniklými s ohledem na životní prostředí a klima, ať už se jedná o udržitelný městský prostor, zemědělskou půdu nebo rodinné domy. U příkladů dobré praxe naleznete galerii fotografií, ale také technické informace k realizaci projektů. Pro vyhledávání můžete použít filtrování nebo vyzkoušejte zobrazení příkladů na mapě.

Chcete být součástí databáze? Napište nám

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Skrýt filtr

200 km alejí pod horou Blaník

Soustavná výsadba alejí podél cest kolem hory Blaník.

Ikona šipka

Adaptace krajiny obce Vohančice

Vznik luk, rozsáhlých sadů, polních cest v obci Vohančice.

Ikona šipka

Biocentra a biokoridory v okolí obce Šumice

Vytvoření biocenter a biokoridorů na ploše 75 ha.

Ikona šipka

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Vznik 13 tůní a revitalizace říčky na Břeclavsku.

Ikona šipka

Cesta vody a park nad rybníkem

Lesopark Bělský les prošel výraznou úpravou a vznikla v něm stezka s názvem Cesta vody.  

Ikona šipka

Chráněné bydlení SAGAPO Bruntál (ulice Hybešova)

Bezbariérová novostavba pro osoby s mentálním postižením.

Ikona šipka

Domov Podhradí

Ubytování pro seniory v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Ikona šipka

Domov pro osoby se zdravotním postižením a terapeutické dílny SAGAPO Bruntál (ulice Uhlířská)

Nově vybudované objekty v pasivním standardu.

Ikona šipka

Dům dětí a mládeže Sova Cheb

Výstavba subtropického skleníku se zázemím pro zájmové kroužky, ze dřeva, skla a betonu, efektivně využívá zachycenou dešťovou vodu.

Ikona šipka

Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Nízkoenergetická budova domu s pečovatelskou službou s množstvím zeleně, místy k posezení, hraní i cvičení.

Ikona šipka

Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel

Nově vzniklá periodicky zaplavovaná niva s přirozeným vodním korytem, tůněmi i vyvýšenými „hrúdy“.

Ikona šipka

Environmentální park Škrlovec

Květnatý park s řadou nově vysazených místních druhů stromů doplněný sezónně vysychajícími mělkými tůněmi.

Ikona šipka

Farská zahrada

Ve Farské zahradě město vytvořilo udržitelný prostor vhodný pro hru i odpočinek.

Ikona šipka

Hamrys – nový rekreační park na orné půdě

Výsadba stromů a keřů a založení lučního společenstva v hustě zastavěné Olomouci.

Ikona šipka

Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře

Mokřad s mnoha vzácnými a ohroženými druhy živočichů, dvě tůně, dešťové jezírko s kaskádami, lužní les uprostřed pražské zástavby

Ikona šipka

Hospodaření se srážkami Na Bahně

Přestavba nádrže na přírodní jezírko s vodními herními prvky, se kterými si zařádí nejen děti.

Ikona šipka

Komunitní centrum – Všichni spolu

Prostor, kde je i v horkém létě příjemná teplota, částečně zelenou střechou, smyslovou zahradou plnou trvalek a bylin.

Ikona šipka

Krajinný park Lítožnice

Obnova přirozeně meandrujícího mělkého potoku s podmáčenými loukami a množstvím tůní.

Ikona šipka

Krajinný park V Ladech

Navrácení historických meandrů a obnova potoční nivy Svépravického potoka s tůněmi.

Ikona šipka

Krajinný prvek Holický les

Vznik přírodního areálu s klidovou sportovně-rekreační zónou.

Ikona šipka

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Přestavba kulturního domu do pasivního standardu.

Ikona šipka

Lesopark Líchy u Židlochovic

Vznik lužního lesa, mokřadu a květnatých luk u Židlochovic.

Ikona šipka

Luční trávníky v Moravské Ostravě a Přívoze

Luční trávníky pomáhají v boji se suchem a posilují adaptační schopnost prostředí a biodiverzitu.

Ikona šipka

Modernizace vozovny Slovany v Plzni

Nový areál vozovny v duchu modrozelené infrastruktury a odpovědného nakládání s dešťovou vodou.

Ikona šipka

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Moderní rekonstrukce MŠ a ZŠ, jejichž součástí je i veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých..

Ikona šipka

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Péče o les, jejíž základem je podpora, využívání a usměrňování přírodních procesů s minimem umělých zásahů.

Ikona šipka

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Pozvolná kaskáda břehů řeky Moravy umožňující nejen rozliv vody při přívalových deštích.

Ikona šipka

Nová radnice Praha 12

Nová budova radnice, která má nižší nároky na spotřebu vodu a teplo, elektrická energie částečně pochází z udržitelných zdrojů.

Ikona šipka

Nový prostor pro řeku Dyji

Navrácení tři vedlejších mrtvých meandrů, kterým získala řeka Dyje zpátky téměř třetinu své původní délky a typický charakter nížinné řeky.

Ikona šipka

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Propojení veřejného prostoru s centrem města, vytvoření místa, které bude díky udržitelným opatřením odpovídat svému významu.

Ikona šipka

Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Zlepšení stavu ohrožené vegetace v oblíbeném parku díky technickým opatřením na zadržení vody i výsadbám.

Ikona šipka

Obnova stromů na Zborovské ulici

Zborovská ulice v Ostravě se dočkala obnovných zásahů na stromech lemujících místní komunikaci.

Ikona šipka

Oherův okruh

Běžecký okruh o délce téměř 1 km uprostřed Porubského lesa zapadá do místní scenérie díky vhodně zvolenému dřevěnému mobiliáři.

Ikona šipka

Park pod Plachtami v Brně

Unikátní řešení, v rámci kterého končí voda ze střech tří panelových domů místo kanálu v jezírku, které vévodí centru zeleného Parku pod Plachtami.

Ikona šipka

Park U Boříka v Nové Vsi

Z prostoru blízko vytížené komunikace se stala zelená oáza vhodná pro volnočasové aktivity místních obyvatel.

Ikona šipka

Park u Rakováčku v Rokycanech

Krajinářsky pojaté znovuoživení okolí potoka v zástavbě nabízí prostor pro příjemné strávení volného času v horkých dnech nejen díky herním prvkům pro děti.

Ikona šipka

Park za Lunou

Revitalizace parku za Kinem Luna v městské části Ostrava-Jih.

Ikona šipka

Pavilon tropického zemědělství

Využití tepelných čerpadel, retenční nádrže a zelené střechy při výstavbě pavilonu tropického zemědělství.

Ikona šipka

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Rozdělení jednolitého lánu ovocnými stromořadími na menší podlouhlá políčka, na kterých se začaly střídat plodiny a kde se neužívá chemické ošetření ani hnojiva.

Ikona šipka

Prevence povodní v krajině Šardic

Vznik nových krajinných prvků, které dělí obrovské lány polí na menší – průlehy, vsakovací pásy, ochranné hrázky a nádrže, polní cesty, biocentra a biokoridory.

Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě

Ochrana před povodněmi, zadržování vody v krajině a podpora přírodní rozmanitosti území díky přírodě blízkým protipovodňovým opatřením.

Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Odhlečovací koryto v případě povodní poslouží jako jakýsi přírodní by-pass. Díky novému korytu, tůním a zeleni vzniklo příjemné místo k setkávání.

Ikona šipka

Přírodě blízké protipovodňové opatření v Němčanech

Komplexní, provázaný, promyšleně pracující s okolním terénem. Takový je projekt jedenácti na sebe navazujících přírodě blízkých opatření v Němčanech.

Ikona šipka

Protierozní úpravy v obci Dubenec

Rozdělení velkých lánů půdy zasakovacími pásy, biokoridory a vybudování poldrů a vodních ploch.

Ikona šipka

Ptačí park Josefovské louky

Obnova sto let starého závlahového systému, který dnes opět slouží pro regulaci přítoku vody a jehož hlavním cílem je podpora výskytu mokřadních ptáků.

Ikona šipka

Rekonstrukce ulic v Roudnici nad Labem

Rekonstrukce názorně ukazuje, že do městských ulic lze vměstnat auta, cyklisty, chodce, stromy, trvalkové záhony a zároveň zadržet dešťovou vodu.

Ikona šipka

Revitalizace Borkovických blat

Revitalizované rašeliniště dostalo druhou šanci díky zaslepení odvodňovacích kanálů a vznikem drobných vodních ploch.

Ikona šipka

Revitalizace Děhylovského potoka a rybníka Štěpán

Projekt spojuje obnovu biodiverzity a posílení retenční schopnosti krajiny.

Ikona šipka

Revitalizace Komenského sadu

Revitalizace oblíbeného místa mnoha Ostravanů přispělo ke zlepšení mikroklimatu i estetické hodnoty Komenského sadu.

Ikona šipka

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Celý systém obnov cest, výsadeb stromořadí a hospodaření s dešťovou vodou uvnitř i mimo obec.

Ikona šipka

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Revitalizace náhonu ohraničujícího park, kde voda dostala prostor, aby se koryto mohlo vypořádat se suchem i velkou vodou.

Ikona šipka

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Oblíbená oblast podél řeky Ostravice prošla revitalizací, která zvýšila atraktivitu i ekologickou stabilitu.

Ikona šipka

Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru

Obnova kdysi velkého prameniště a navazujících rašelinných mokřadů v kotlině Křemelné na území Národního parku Šumava.

Ikona šipka

Revitalizace rašeliniště v Krušných horách

Necitlivě provedené odvodňovací kanály z minulosti jsou nyní přehrazené tak, aby zde vznikly tůně a potůčky. Původní druhy rostlin jsou chráněné a nové jsou vysazené.

Ikona šipka

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

Revitalizace potoka směrem k jeho přírodě blízké podobě. Meandrující potok s mělkým korytem a tůněmi, který se může i při nižších průtocích rozlévat do okolních luk.

Ikona šipka

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

Do krajiny se vrátila voda díky odstranění husté sítě odvodňovacích kanálů a vybudování soustavy tůní.

Ikona šipka

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Školní budova 21. století, navržená a fungující jako živá laboratoř. Pasivní, uhlíkově pozitivní, šetrně nakládající s vodou, chytrá, přehledná a komfortní.

Ikona šipka

Revitalizace Staré řeky

Revitalizace slepého ramene řeky Lučiny v havířovských Bludovicích

Ikona šipka

Rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy

Cílem opatření v úseku mezi Černotínem a Skaličkou bylo uvolnit Bečvu ze sevřeného koryta a vytvořit jí znovu rozvolněné místo v krajině.

Ikona šipka

Šetrné zemědělství v Praze 12

Městská část propachtovala některé pozemky pod podmínkou šetrného hospodaření, o ostatní se stará sama za účasti občanů.

Ikona šipka

Smíšené trvalkové výsadby v Ostravě

Ostrava vysadila na vybraných lokalitách odolné trvalkové záhony, které přispívají ke zvýšení biodiverzity a klimatické odolnosti prostředí.

Ikona šipka

Svinovský park

Z průchozího prostoru vznikl díky novým výsadbám a mobiliáři klidný park pro místní obyvatele.

Ikona šipka

Tramvajové pásy na ulici Dr. Martínka

V rámci projektu Humanizace tramvajových tratí a modernizace elektrických tratí dostala trať na ulici Dr. Martínka nový zelený kabát. 

Ikona šipka

Tramvajové pásy na ulici Výškovická a Pavlovova

Více než 100 tisíc obyvatel městské části Ostrava-Jih se může těšit z modernizované tramvajové trati. 

Ikona šipka

Tylův sad

Šetrná obnova parku s dřevěnými prvky.

Ikona šipka

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadba stromů do speciálního strukturálního substrátu, který umožňuje vodě snadno zasáknout a stromům dobře prokořenit.

Ikona šipka

Zelená střecha na budově Regionální knihovny Karviná

Zelená střecha vytváří příjemné mikroklima v okolí knihovny i příjemné prostředí k posezení v literární kavárně.

Ikona šipka

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Členité koryto vyhovuje zejším chráněným rakům kamenáčům. Obnovené území láká návštěvníky nejen z blízkého okolí.

Ikona šipka

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Rozvolnění koryta a obnovení zaoraného Mlýnského náhonu. Všechny kroky vedou k zadržení vody, která dříve rychle odtekla z území.

Ikona šipka

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně – Park Mariacela

Úprava dříve regulovaného toku do přírodě blízké podoby. K hladině se lze dostat po pobytových schodech s lavičkami a molem.

Ikona šipka

Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany – Hořín

Zpřírodnění koryta usnadnilo průchod povodňových průtoků. Nově vytvořená zákoutí poskytují úkryt pro rozmanité ryby, obojživelníky i ptáky.

Ikona šipka

Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích

Postupně se daří vybudovat les, který svou skladbou a nepasečným hospodařením odpovídá měnícím se klimatickým podmínkám v našem podnebí.

Ikona šipka