Suchá nádrž

Popis opatření

Suchá nádrž je nádrž bez trvalého nadržení a zpravidla i bez klasického výpustného zařízení. Hráz je opatřena trvale otevřenou výpustí, kterou protékají běžné průtoky, aniž by došlo ke vzdutí vody v prostoru nádrže. Při zvýšených průtocích nad požadovanou mez je vyčerpána kapacita výpusti a voda se hromadí v prostoru nádrže. Pokud je nadržený objem příliš velký začne voda přepadat přes bezpečnostní přeliv, který je součástí návrhu suché nádrže. Po odeznění povodňové vlny voda z nádrže dál volně odtéká, až je prostor opět prázdný. Pokud je výpustné zařízení umístěno v malé výšce nade dnem (cca 0,5 m), vznikne malé trvalé nadržení (nemělo by zásadně ovlivnit kapacitu suché nádrže), které bude mít charakter mokřadní lokality většinou se značnou ekologickou hodnotou.

Opatření je velmi efektivní jak z hlediska zachycení/transformace povodňové vlny (při správném návrhu a dimenzování) a v případě malého trvalého nadržení i z hlediska posílení biodiverzity a ekologické stability krajiny.

Implementace podle charakteru zástavby

 • na vodním toku/vodní nádrži,
 • opatření získává svou retenční/transformační funkci ihned po dokončení,
 • funkce ekologická vyžaduje určitou dobu na vývoj vegetace a osídlení organismy,
 • plného zapojení lze dosáhnout cca po 5 letech.

Doporučení pro realizaci opatření

 • klíčovým krokem je jednak stanovení nutného objemu suché nádrže tak, aby zadržený objem zajistil znatelnou transformaci povodňové vlny (doporučeno je nejméně 25 % objemu povodňové vlny),
 • současně je klíčové vhodně navrhnout průměr výpustné trouby. Bude-li průměr příliš malý, bude nádrž ve funkci často, nicméně její prostor se začne plnit již v počátečních fázích povodně. Pokud je objem suché nádrže malý a povodňová vlna velká, bude v okamžiku kulminace prostor již dávno zaplněn a nádrž tak klíčové parametry povodně v podstatě neovlivní. Pokud bude výpust dimenzována na větší povodeň, nebudou menší povodně vůbec transformovány,
 • vhodné pro návrh jsou lokality morfologicky výhodné pro výstavbu zemní hráze. Klíčové je vytipování lokality, která při rozumném poměru efektivity (poměr objemu hráze k objemu nadržené vody) poskytne volný prostor pro zadržení významné části povodňové vlny. Za efektivní se považuje retenční prostor cca 30 % objemu povodňové vlny,
 • je třeba se zabývat poměrem objemu suché nádrže k objemu odtokové vlny. Při nevhodném dimenzování (příliš malý objem nádrže nebo příliš malé výpustné zařízení) bude vliv suché nádrže na transformaci povodně zanedbatelný.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • suchá nádrž je typickým opatřením, sloužícím nikoliv k zadržení, ale k transformaci povodně. Jejím smyslem je zdržet část povodňové vlny a tím ochránit níže položené lokality,
 • suchá nádrž, zejména ve variantě s malým trvalým nadržením má mimořádný ekologický efekt díky vytvoření mokřadní lokality. Význam stoupá zejména v suchých oblastech s nedostatkem vodních a mokřadních ploch v krajině.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • potenciálním problémem může být postoj vlastníků nebo uživatelů pozemků,
 • prostor suché nádrže může být jen obtížně hospodářsky využíván, protože podle způsobu návrhu lze očekávat, že bude občasně (s frekvencí od několikrát ročně po jednou za X let) zaplněn vodou a potenciálně i splaveninami,
 • plochu lze proto využívat jako louku nebo pastvinu s rizikem nastoupání vody a tedy potenciálně ohrožením zdraví zvířat,
 • píce nebo plodina bude s poměrně vysokou pravděpodobností znehodnocena vodou nebo splaveninami,
 • překážkou pro realizaci opatření může být i samotná složitost povolovacího procesu ze strany stavebního úřadu a orgánů ochrany životního prostředí.

Náklady na realizaci

 • toto opatření je spojené s počátečními investičními náklady zejména na zemní práce, výstavbu technických objektů (hráz, výpustné zařízení) a úpravu břehových porostů. Tyto náklady se liší dle objemu suché nádrže.

Objem nádrže – investiční náklady

do 10 000 m3                          720 Kč/m3
10 000 – 50 000 m3          360 Kč/m3
50 000 – 200 000 m3       260 Kč/m3
200 000 – 1 000 000 m3 95 Kč/m3
nad 1 000 000 m3              75 Kč/m3

Náklady na údržbu

 • hráz a objekty podléhají běžné údržbě jakýchkoliv jiných vodohospodářských objektů a staveb (kontrola bezpečnosti, stability, technického stavu objektů), na hrázi i v zátopě je třeba provádět údržbu zeleně – sečení, prořezávání, odstraňování materiálu, který by mohl působit ucpání objektů,
 • v rámci údržby opatření je nutné provádět odbahňování a odstraňování sedimentu, údržbu zeleně (převážně sečení trávy v suché nádrži a její hrázi – provádí se 2-3 krát za rok), v některých případech je nutné provádět i technicko-bezpečnostní dohled,
 • odbahňování a odstraňování sedimentu 390 Kč/m3,
 • sečení trávy (2-3 krát za rok) od 12 Kč/m2,
 • technicko-bezpečnostní dohled (v případě nutnosti) 170 Kč/hod.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Suchá nádrž.

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství