Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti MZCHÚ v souvislosti s dopady změny klimatu

Shrnutí

Metodika je výstupem aktivity projektu LIFE COALA a je podkladem pro zpracování analýzy zranitelnosti MZCHÚ. Metodika vznikla díky spolupráci s Ostravskou univerzitou.  Metodika vychází z metodiky aplikované na velkoplošná ZCHÚ (podpořené projektem Technologické agentury ČR, Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON) projektu č. TH02030509 „Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích.“ Na  základě objednávky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla tato metodika upravena pro potřeby managementu maloplošných ZCHÚ a reflektuje postupy a nároky zpracování plánů péče stanovené AOPK ČR.

 

Jazyk:

Čeština

Autor:

Jan Hradecký

Organizace:

Ostravská univerzita

Vlastník:

Moravskoslezský kraj